Avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet

Denna information finns även i en pdf: Avgifter LBE o LSO 2021 (ej tillgänglighetsanpassad)

Allmänt

Dessa avgifter gäller för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet inom ramen för Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) inom Räddningstjänsten Östra Götaland.

Avgifterna avser ansökan om tillstånd och föreståndare som föranletts av bestämmelserna enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tillsyn, genom tillsynsbesök, som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO respektive lagen om brandfarliga och explosiva varor. Avgifter som tas ut i samband med myndighetsutövning är momsfri.

Avgifterna är framtagna enligt principer där full kostnadstäckning varit ekonomisk målsättning och enkelhet, rimlighet och förutsebarhet varit tongivande avsikter i förhållande till berörda objektsansvariga.

Tabeller

När det gäller samtliga avgifter består dessa av en fast respektive en rörlig tidsfaktor som multipliceras med gällande timkostnad. Timkostnaden är baserad på systemkostnader samt lönekostnader (inkl. PO) och uppgår för närvarande till 664 kr. Den rörliga tidsfaktorn används då besök på plats är mer tidskrävande än schabloniserad besökstid på en timma och räknas för varje påbörjad halvtimme. Här multipliceras då med halv timkostnad (332 kr). I följande tabeller presenteras den fasta delen av avgiften.

color-yellow

Tillsynsbesök

Tillsynsbesök LSO eller LBE:
Fast tidsfaktor: 3,83
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 2 543
Kommentar: Vid bostadstillsyn tas avgiften per byggnad oavsett antal trapphus och våningar.

Samordnat tillsynsbesök LSO och LBE:
Fast tidsfaktor: 4,58
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 3 041
Kommentar: Tillsynsbesök ska i möjligaste mån samplaneras.

Specialfall

I de fall återbesök behöver ske på plats debiteras 1/2 fast avgift. Detta förväntas då täcka bokning, förberedelse, restid och protokollskrivning. Vid flera objekt med samma ägare/nyttjanderättshavare på samma fastighet, debiteras en fast avgift. I övriga fall debiteras en fast avgift per objekt.

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden kan individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag. Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats.

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har ett eller flera objekt där den totala tillsynen tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften och vad som ska ingå. Produktionschefen för förebyggande organisationen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.

color-grey

Tillstånd - Anläggning för förvaring av brandfarlig vara, vätska eller gas, i cisterner samt anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstation).

Mängd (liter) : Volym mindre än 10 000:
Fast tidsfaktor: 6,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 4 482
Kommentar: Cirka en cistern, exempelvis mindre åkeri

Mängd (liter) : 10 000 till 50 000
Fast tidsfaktor: 8,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 5 810
Kommentar: 2 cisterner exempelvis större åkeri, detaljhandel, bensinstation

Mängd (liter) : 50 000 till 200 000
Fast tidsfaktor: 11,25
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 7 470
Kommentar: 3 cisterner, exempelvis detaljhandel, bensinstation

Mängd (liter) : 200 000 till 600 000
Fast tidsfaktor: 23
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 15 272
Kommentar: Industri

Mängd (liter) : Volym mer än 600 000
Fast tidsfaktor: 29,5
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 19 588
Kommentar: Större industri

color-red

Tillstånd - Lösa behållare med brandfarlig gas:

Mängd (liter) : Volym mindre än 4000
Fast tidsfaktor: 5,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 3 818
Kommentar: Till exempel publik verksamhet såsom skola, sjukvård, restaurang och pensionat

Mängd (liter) : Volym mer än 4000
Fast tidsfaktor: 7,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 5 146
Kommentar: Till exempel publik verksamhet såsom skola, sjukvård, restaurang och pensionat

color-yellow

Tillstånd - Lösa behållare för brandfarlig vätska

Mängd (liter) : Volym mindre än 3000
Fast tidsfaktor: 5,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 3 818
Kommentar: Färgbutik, mindre industri

Mängd (liter) : 3000 till 10 000
Fast tidsfaktor: 6,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 4 482
Kommentar: Större butik

Mängd (liter) : Volym mer än 10 000
Fast tidsfaktor: 7,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 5 146
Kommentar: Större industri, lager

color-grey

Tillstånd - Innehav, förvärv och förvaring av explosiva varor

Omfattning: Fyrverkeriförsäljning
Fast tidsfaktor: 6
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 3 984
Kommentar: Försäljning i butik eller utomhus

Omfattning: Endast godkännande av föreståndare
Fast tidsfaktor: 3,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 2 490

Omfattning: Explosiv vara, mindre omfattning
Fast tidsfaktor: 7,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 5 146
Kommentar: Sprängkista, ammunitionsförsäljning, sportskytteklubb

Omfattning: Explosiv vara, större omfattning
Fast tidsfaktor: 11,75
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 7 802
Kommentar: Förvaring i större container eller förråd

Omfattning: Endast överföring
Fast tidsfaktor: 1
Fast avgift med nu gällande timkostnad: 664
Kommentar: Gäller tillstånd endast för överföring inom förbundet.

Specialfall

Vid flera objekt med samma ägare/nyttjanderättshavare på samma fastighet, debiteras en fast avgift. I övriga fall debiteras en fast avgift per objekt. Tillstånd som omfattar flera typer av brandfarlig vara, t.ex. både lösa behållare med brandfarlig vätska och brandfarlig gas ska, om inget merarbete behövts, debiteras efter den vara som enligt tabellerna har den högsta fasta avgiften. Har omfattningen på tillståndet medfört mer arbete än den fasta tidsfaktorn debiteras timkostnad för varje timme utöver den fasta tidsfaktorn.

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden kan individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag. Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Vid mindre ändring av mängder debiteras kostnad enligt taxa för den tillagda mängden. Ändring av tillståndshavare debiteras enligt fast tidsfaktor 1,0 (664 kr). Avslag som har medfört utredningsarbete debiteras enligt fast tidsfaktor 1,0 (664 kr).

color-red

Spridningsutlåtande Polismyndigheten

(Enligt gällande tillsynsavgift inkl 3 timmars arbete): 2 543