Lantmännen Foder, Kimstad

Bakgrund

Svenska Lantmännen Foder, Kimstad (nedan kallat enbart Lantmännen) bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Lantmännen omfattas av den högre kravnivån.

Kontaktuppgifter

Lantmännen Foder Kimstad
Askvägen 5, Kimstad
Tel: 010 – 556 15 47

Kontaktperson: Susanne Moberg, arbetsledare

Verksamhet och farliga ämnen

Lantmännens verksamhet består av produktion av mineralfoder, djurhälsoprodukter, specialfoder och annat foder för djur. Det innebär en hantering av råvaror i fast, flytande och pellets form, som blandas enligt olika recept för att sedan lagras i väntan på transport till försäljningsställen. All transport till och från anläggningen sker med lastbil. Blandningen av produkter innebär inga reaktioner, utan endast spädning av koncentration.

Lantmännen Foder, Kimstad omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå på grund av att deras samlade hantering av farliga ämnen som klassificeras som giftiga/mycket giftiga eller miljöfarliga överstiger gränsmängderna på 20 ton respektive 200 ton. Antalet ämnen som är giftiga/mycket uppgår till 15 stycken medan hanteringen av de ämnen som klassificeras som miljöfarliga innefattar cirka 65 stycken. Dessa ämnen hanteras i koncentrerad form, mer utspädda i färdiga foderprodukter kvarstår inte deras farliga egenskaper.

Giftiga/mycket giftiga ämnen
De ämnen som Lantmännen hanterar och som kategoriseras som giftiga/mycket giftiga är nästan samtliga i fast form. Vid förtäring eller hudkontakt är dessa ämnen skadliga och till och med dödliga. Men då de hanteras i fast form är den stora risken att dessa ämnen vid brand eller upphettning bildar mycket giftiga gaser som är väldigt skadliga eller till och med dödliga vid inandning.

Miljöfarliga ämnen
De ämnen som Lantmännen hanterar och som kategoriseras som miljöfarliga är nästan samtliga i fast form. Dessa är mycket giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Eftersom de hanteras i fast form är spridningen vid ett läckage troligtvis inte så snabb eller omfattande, utan den stora risken är om dessa ämnen involveras i en brand där de sprids med eventuellt släckvatten eller att ett läckage blandas med vätska.

Risker vid verksamheten på Lantmännen Foder, Kimstad

Lantmännen har analyserat riskerna vid anläggningen i Kimstad och funnit att tre scenarier utgör den största risken för en allvarlig kemikalieolycka, läckage, brand och explosion.

Det mest sannolika läckaget inträffar vid lastning eller lossning. Ett sådant läckage bedöms bli begränsat eftersom läckaget troligtvis sker på en förpackning om maximalt 1000 kg fast ämne. Om ett läckage av miljögiftiga ämnen ändå når Motala ström bedöms det resultera i allvarliga, men lokalt begränsade skador på djur- och växtliv. Sannolikheten för större läckage bedöms som små.

En större brand är det scenario som bedöms utgöra den största risken och ge de allvarligaste konsekvenserna för personer och miljö i närområdet. Om de giftiga och miljöfarliga kemikalier som Lantmännen Foder hanterar involveras i en brand och hettas upp avges giftiga gaser. På grund av det stora antalet kemikalier som kan ingå i en brand går det inte att på förväg exakt veta vilka ämnen som kommer att finnas i brandröken. Det förorenade släckvattnet från bekämpningen av en sådan brand är giftigt för människa och miljö, varför det måste säkerställas att spridningen av detta släckvatten begränsas. Skulle det nå Motala Ström leder det till stora skador på djur- och växtliv.

En explosion är en risk i de miljöer på Lantmännens anläggning där brännbart damm förekommer. Om dammet blandas i rätt proportion med luft kan en explosiv blandning uppstå. Antändningskällor i form av maskiner, elkontakter eller statiska urladdningar kan då antända blandningen och resultera i en explosion. En sådan explosion bedöms ge skador på främst personer inom anläggningen. Sannolikheten för en dammexplosion bedöms som små.

color-red

OBS!

Om giftiga och/eller miljöfarliga ämnen involveras i en brand på Lantmännen Foder kan de avge giftiga gaser. Förorenat släckvatten från branden är giftigt för människa och miljö.

Personer som vistas i röken bör om möjligt lämna området eller söka skydd inomhus med stängda fönster och avstängd ventilation. Kontakt med förorenat släckvatten bör undvikas.

Varning till allmänheten vid olycka på Lantmännen Foder, Kimstad

Vid en händelse på Lantmännen varnas allmänheten och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-red

När du hör signalen, gör följande:

  •  Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

  • vad som hänt
  • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig

vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet

color-red

Om du hamnar i rök eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

  • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
  • Gå från vindriktningen.
  • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Lantmännen har inte denna möjlighet och kommer vid behov samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV.

Räddningstjänsten Östra Götalands plan för räddningsinsatser på Lantmännen Foder, Kimstad

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap.

För olyckor som kan inträffa på Lantmännen har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsplaner med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplanerna syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

För olyckor som kan inträffa på Lantmännen Foder har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsplaner med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplanerna syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid läckage kommer Räddningstjänsten att begränsa omfattning och spridning av läckage och i samverkan med Norrköpings kommuns Bygg- & Miljöskyddskontor och vidta lämpliga åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Vid en explosion på Lantmännen Foder kommer Räddningstjänsten att i samverkan med Lantmännens personal säkerställa att inte fler explosioner äger rum. Om byggnadsdelar kollapsat kommer arbetet att inriktas på att söka efter personer. Räddningstjänsten kommer att samverka med experter i hållfastighet för att på ett så säkert sätt som möjligt söka igenom rasmassorna. Räddningstjänsten har resurser för att göra tunga lyft och övrig nödvändig utrustning kommer att rekvireras från företag i regionen. För att eftersöka saknade personer har Polismyndigheten hundar speciellt utbildade på att söka efter människor.

Vid en brand på Lantmännen kommer Räddningstjänsten att göra livräddande åtgärder och därefter begränsa skadan och omgivningspåverkan. Detta kommer att ske genom att utrymma personer i riskområdet, utföra livräddande personsanering på människor som varit utsatta för höga koncentrationer skadliga ämnen i brandrök, utföra akut sjukvård och genom att varna personer i hotade områden. Prioriteringar och beslut fattas utifrån förutsättningarna givna vid den aktuella händelsen och syftar till att avhjälpa skador på liv, hälsa och miljö för att begränsa påverkan och normalisera situationen. Eftersom Lantmännen hanteras ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer kommer Räddningstjänsten att göra avvägningar vid släckning för att inte bidra till spridning av giftiga ämnen i onödan genom påförande av släckvatten. Räddningstjänsten Östra Götaland har utrustning och kompetens för att arbeta i miljöer med mycket höga koncentrationer av giftiga och frätande ämnen. Speciell utrustning finns även för sanering av skadade personer.

Utöver de lokala och regionala samverkansparter som finns har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Räddningstjänstens arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Lantmännen Foder, Kimstad

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på ett nära samarbete.

Tillsyn
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och tillsynen utförs av Länsstyrelsen. I tillsynen deltar företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten. För information om den senast utförda tillsynen eller planerade tillsyner på Lantmännen, se Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland eller kontakta dem på 010-223 50 00.

Utöver denna tillsyn utför Räddningstjänsten tillsyn utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En särskild paragraf (2 kap. 4§) i denna lag ställer mer långtgående krav på företag som bedömts bedriva verksamhet där en olycka skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Samtliga företag som omfattas av den så kallade Sevesolagen omfattas också av denna paragraf och benämns som farliga verksamheter. Med stöd av denna lag för Räddningstjänsten Östra Götaland en dialog med verksamhetsutövaren om vilken beredskap verksamheten bör hålla inför en eventuell olycka.

Övningar
I Sevesolagstiftningen finns krav på att verksamheter som omfattas av den högre kravnivån och räddningstjänsten ska samöva minst en gång var tredje år. För detta finns en upprättad övningsplan som omfattar samtliga Sevesoverksamheter och innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast samt när nästa övning ska ske. Övningar hålls regelbundet med Lantmännen för att identifiera brister i beredskapen och för att utveckla och hitta nya säkerhetshöjande åtgärder.

Ytterligare information

Sevesolagstiftningen, se MSB:s webbsida.

Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Länsstyrelsen på 010-223 50 00 eller Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.

Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.

Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats på Lantmännen Foder vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.

Här hittar du hela denna information i PDF-format.