Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland

Publicerad 17 juni 2021 kl 16:06

Länsstyrelsen Östergötland har, efter samråd med länets kommuner och räddningstjänster, fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med den 18 juni och tills vidare.

Observera att detta eldningsförbud upphör den 7 juli klockan 12!

På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken mycket stor i hela Östergötland. För att minska risken för bränder i skog och mark har Länsstyrelsen, som en förebyggande åtgärd, fattat beslut om eldningsförbud. För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar nu även skogsbrandflyget länets skogar och marker.

– Just nu är det torrt i naturen, på många håll till och med mycket torrt. De närmaste tio dagarna ser vi inget regn i väderprognosen och dessutom väntas värmen stiga framåt helgen, säger Andreas Lundberg, biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Detta gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Det är dock fortfarande tillåtet att:

  • Grilla och laga mat vid fasta grillplatser som är byggda för grillning och som är avgränsade med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material så att elden inte kan sprida sig.
  • Grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen måste dock vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Tänk på att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
  • För restauranger och liknande verksamhet grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.

Förutom risk för skogsbrand har även SMHI varnat för höga temperaturer från torsdag till början av nästa vecka i hela Östergötland. På fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser runtom i länet.

– Så pass höga temperaturer kan innebära stor risk för äldre och sjuka personer, vilket i sin tur kan påverka vårdsektorn som redan är hårt ansträngd till följd av pandemin. Det är viktigt att försöka göra inomhustemperaturen så sval som möjligt och uppmuntra alla typer av riskgrupper till ökat vätskeintag, säger Andreas Lundberg.

Beslut om eldningsförbud i Östergötland (länk till sida på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats)

Mer information

Frågor och svar om eldningsförbudet

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?

Förbudet gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs och grenar.

Det är alltså tillåtet att grilla och elda på egen tomt om den befinner sig sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Det spelar därför roll var din tomt ligger.

Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?

Ja, förbudet gäller inte eldning med gas. Dock uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Får jag använda stormkök i skog och mark?

Ja, användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas inte av eldningsförbudet. Dock uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Får jag grilla vid iordningsställda grillplatser även om de är i eller nära skog och mark?

Ja, förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Med detta menas platser som är avgränsade med obrännbart material, till exempel genom en betongkonstruktion eller stensättning, samt att det finns en bred markyta med grus eller annat icke-brännbart material runt grillplatsen. Dock uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Får jag grilla på en campingplats?

Ja, om markägaren tillåter det. I övrigt gäller samma tolkning som för egen tomt eller innergård.

Går det att få dispens för att elda i skog och mark?

Länsstyrelsen får medge undantag/dispens från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl. Du vänder dig till Länsstyrelsen med ansökan om dispens om det gäller en av de kommuner som beslutet omfattar.

Får jag använda fyrverkeri?

Nej, förbudet omfattar användning av pyroteknik (bland annat fyrverkerier) och så kallade svävande ljuslyktor.

Får jag använda campingkök?

Aktiviteter som innefattar förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen, exempelvis ogräsbränning eller campingkök, omfattas inte av eldningsförbudet.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?

Information kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen igen eftersom du riskerar att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam.