Fakta kring vår rökdykarradio

Publicerad 20 mars 2014 kl 13:11

Även i dagens Corren och NT kan man läsa om vår verksamhet. Torsdagens artiklar handlar främst om vår radiokommunikationsutrustning. I detta fall den vi använder vid insatser då vi behöver gå in i rökfyllda lokaler eller bostäder, det vi kallar rökdykarradio.

Denna utrustning är oerhört viktig för oss. Både för att vi ska kunna utföra ett säkert arbete och för att vi ska kunna hjälpa den som behöver vår hjälp på ett snabbt och professionellt sätt.

I Corren och NT kan man få uppfattningen att ingen har försökt lösa de problem som funnits, framför allt i det tidigare system vi använt, vilket är fel. Du som har intresse i denna fråga får därför här lite information om vad vi har gjort för att lösa de olika problemen:

 • Våren/hösten 2012 genomfördes en riskanalys gällande införandet av digitalt ljud för radiokommunikation på skadeplats som ersättning för det analoga som använts en längre tid. Denna analys redovisades vid vårt skyddskommittémöte den 4 december 2012. Skyddskommittén beslutade om att en återgång skulle ske till analogt ljud vid rökdykning.
 • Mars 2013 var frågan uppe på skyddskommittémötet. Nu med inriktning både analogt och digitalt.
 • Mars 2013 bildar vi en kommunikationsgrupp, som bestod av medarbetare från såväl ledning, verkstad och brandmän, som får i uppdrag att arbeta vidare med all kommunikation i förbundet, med särskilt fokus på rökdykar – och skadeplatsradion. Vi första mötet beslutades om att genomföra fältförsök med såväl analog som digital radio.
 • Maj 2013 genomförs fältförsöken vilka redovisades vid kommunikationsgruppens möte i slutet av samma månad.
 • Augusti 2013 inkommer skrivelser om radiobortfall på det analoga systemet i samband med brand i lägenhet. Dagen efter görs en första kontroll av den felande utrustningen. Det visade sig bland annat att en av radiokablarna hade ett brott/glappkontakt, några batterier saknade o-ring samt att kontaktpolerna var nedsjunkna i batterierna. Vi pratade även med de som varit med vid insatsen. Efter felsökningen informerades och överlämnades instruktioner för att dessa felaktiga handhavanden inte skulle upprepas.
 • Under hösten inkommer rapporter om ytterligare problem med radiobortfall och typen TX-block. Detta fel härrör troligen från radions programmering. Försök görs för att hitta grundprogrammeringen utan resultat.
 • September 2013 beslutas i skyddskommittén om att övergång till digitalt ljud kommer att ske i etapper.
 • September 2013 beslutar kommunikationsgruppen om att höstens varma rökövningar ska genomföras med digitalt ljud. Detta för att få ytterligare erfarenheter av det digitala ljudet.
 • November 2013 redovisas erfarenheterna från höstens rökövningar muntligt av ansvarig.
 • December 2013, efter ytterligare TX-block, bestämmer kommunikationsgruppen att flytta analoga radioapparater med programmering utan känt TX-block från övningsfältet till räddningsstationen i Kallerstad. Detta genomförs direkt och efter det inkom det inga rapporter om TX-block eller annat radiobortfall.
 • Januari 2014 beslutar vår operativa ledningsgrupp om att införa digitalt ljud vid rökdykning och skadeplatsarbete vid samtliga räddningsstationer i förbundet från och med den 3 februari. Analoga radioapparater togs då bort men fanns kvar som reserv och för att kunna klara kraven på att användas i explosiv miljö.
 • Februari 2014 togs digitala ljudet ur bruk pga. laddningsproblem på en av våra heltidsstationer. Kommunikationsgruppen tittade på och tog fram lösningar på problemet. Övriga stationer har haft enstaka laddningsproblem men behållit det digitala ljudet.
 • Februari 2014 beslutas om en delvis ny inriktning angående rökdykar- och skadeplatsradio pga. kostnadsökningar från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Parallellt med dessa punkter har ett stort arbete skett med utveckling, programmering, digitalt kartstöd samt att få en så bra och anpassade rökdykar- och skadeplatsradio som möjligt. Arbetet pågår för fullt.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter

Senaste nyheterna

Se fler nyheter