Insändare om station Vikingstad, Corren, januari 2017

Publicerad 18 januari 2017 kl 12:40

I Corren den 17 januari finns en insändare skriven av signaturen ”HB” angående räddningsstationen i Vikingstad. Svar i Corren är av praktiska skäl begränsade i antal tecken så därför kan du läsa vårt längre svar här:

Räddningstjänst, precis som ambulans och polis, är viktiga funktioner i vårt samhälle och därför gör vi alltid noggranna analyser innan några större förändringar kan göras. När det gäller var räddningsresurser ska finnas och hur stora de ska vara, tittar vi bland annat på riskbilden i området och hur många som bor där. En ort med få eller inga större industrier har till exempel en mindre riskbild än en ort med flera stora industrier.

För Vikingstads del har vi gjort analyser dels med hjälp av Linköpings universitet och dels med en konsult med stor erfarenhet i området. Dessa underlag har sedan, tillsammans med egna körtidsanalyser och dialoger med kommunen, kommit fram till ett antal förslag som vår direktion tagit ställning till. I detta arbete har vi tagit hänsyn till kända utbyggnader i Vikingstad och flera av dessa ligger österut mot Lambohov. Det inriktningsbeslut som fattades har delgetts Länsstyrelsen och Linköpings kommun som var och en ska ta ställning utifrån sina ansvarsområden.

Utveckling på ”mycket lång sikt”
Precis som HB skriver finns planer för en utveckling av orten. Linköpings kommun skriver bland annat att ”Vikingstad kan öka till cirka 4000 invånare. Detta sker dock i etapper och på mycket lång sikt.” Självklart följer vi denna utveckling noga i vår beredskapsplanering men i nuläget vet vi inte vilken tidshorisont som ”mycket lång sikt” har och därför måste vi planera vår beredskap utifrån den riskbild som finns idag och i närtid.

När det gäller körtidsanalyser, så har en forskargrupp vid Linköpings universitet beräknat ett genomsnitt för ankomsttiderna till samtliga adresser inom Vikingstads insatsområde, där någon person är mantalsskriven. De har då kommit fram till en skillnad på i genomsnitt 130 sek (2 min 10 sek), mellan Vikingstads ankomst och när annan räddningsstation anländer till skadeplatsen.

Positiva erfarenheter av FIP
Vikingstad var en av de första brandstationerna i Sverige, med införandet av en s.k. FIP-enhet (första insatsperson), och denna verksamhet har fungerat mycket bra under många år. Erfarenheterna från hela landet är mycket positiv och den har räddat liv och egendom samt förkortat insatstiden.

Vår uppfattning är att två FIP-enheter, med anpassad utrustning (räddning/ sjukvård) tillsammans med övriga resurser som larmas (oftast från Lambohov, men även från Mjölby) kommer att vara en bra och tillräcklig resurs för aktuella händelser inom Vikingstads insatsområde.

Jag vill särskilt visa uppskattning till personalen i Vikingstad som på ett mycket förtjänstfullt sätt har utfört sitt arbete under tiden som utredningen och beslutsprocessen har pågått.

Räddningscentral som snabbt styr resurser
I och med att vi idag har en modern räddningscentral som förfogar över samtliga våra resurser inom hela förbundet, gör vi dagligen olika förflyttningar av våra resurser när något inträffar. Därför kan vi använda resurser från fler stationer än Lambohov och även få hjälp av räddningstjänsten i Mjölby och Motala beroende på var i området en olycka inträffar.

Samtliga räddningsstationer inom RTÖG kan larmas till hela vårt insatsområde, vilket innebär att om vi har en pågående insats så återskapas resurser för ytterligare larm. Vikingstad är också en resurs som kan larmas för insatser i hela länet när det gäller olyckor med många skadade och transport av sjukvårdsgrupp. De upprättar också en servicedepå vid stora insatser.

Jag förstår HB:s engagemang för sin och övriga Vikingstadbors säkerhet och jag kan lova att vår ambition alltid är att ge alla våra invånare bästa möjliga trygghet utifrån de risker som finns i området. Det skydd som nu finns i Vikingstad står sig väl i jämförelse med de risker som finns och det som finns på andra orter i såväl förbundets område som övriga landet.

Anders Nygren,
biträdande räddningschef,
Räddningstjänsten Östra Götaland

Senaste nyheterna

Se fler nyheter