Nya lagkrav på dig som hanterar explosiva varor

Publicerad 22 oktober 2021 kl 11:35

Den 1 augusti 2021 skärptes lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Bland annat måste nu alla som på olika sätt hanterar explosiva varor anmälas och bli prövade.  Dessutom är reglerna hårdare när det gäller tillstånd; du måste ha lämnat in ansökan senast fyra veckor innan ditt gamla tillstånd slutar att gälla.

Sammanfattat innebär detta:

  • Krav på anmälan av personer som deltar i verksamhet med explosiva varor (9 a §).
  • Brottsförebyggande åtgärder vid inrättande av byggnader och anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor (tidigare endast olycksförebyggande krav) (10 §).
  • Nyheter vid tillståndsprövning: Lämplighetsprövning av den som söker tillstånd, föreståndare och personer som är anmälda deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska prövningen även omfatta de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten (19 §).
  • Tillståndsmyndigheten ska godkänna personer som anmälts som deltagare i verksamhet med explosiva varor. Godkännande är ett krav för att få delta i verksamheten (19 a §).
  • Tillstånd för hantering eller överföring av explosiva varor som beslutas av en kommun, i detta fall räddningstjänsten, får gälla i högst tre år (19 b §)
  • Om föreståndare, deltagare i verksamhet med explosiva varor eller personer som har betydande inflytande över verksamheten byts ut eller någon tillkommer ska detta så snart som möjligt anmälas till tillståndsmyndigheten. Nya föreståndare och deltagare ska godkännas av tillståndsmyndigheten (19 d §).
  • Nya skäl för att återkalla tillstånd: Förutsättningarna är inte längre uppfyllda eller det finns annan skälig anledning att återkalla tillståndet (20 §)
  • Avgift får tas ut även för godkännande av deltagare (27 §)

Läs mer om de nya kraven i LBE och dess konsekvenser här:

Nya lagkrav på dig som hanterar explosiva varor