Så förbereder vi oss för framtiden – intervju med förbundsdirektör Ulf Lago

Publicerad 27 maj 2020 kl 13:40

Trafikolyckor och bränder hör till vår vardag. Men vardagen håller på att förändras till att även innehålla stora skogsbränder, svårare översvämningar, sprängningar och hot om sprängningar. Vår förbundsdirektör Ulf Lago berättar hur vi förbereder oss för det.

Hej Ulf Lago! Du är förbundsdirektör hos oss. Räddningstjänsten, precis som alla andra verksamheter, behöver förändras utifrån sin omvärld. Vilka risker och olyckor ser du är de stora utmaningarna framöver?
– Jag skulle säga att de främst finns inom tre områden. Dels ser vi att klimatförändringarna leder till större och mer omfattande väderrelaterade olyckor. MSB gjorde en framtidsstudie till 2030 och en av de största slutsatserna vi har gjort utifrån den är just att klimatförändringarna ger oss helt nya utmaningar.

– Stormar, värmeböljor och häftiga skyfall kommer inte bara oftare, de får också allt större konsekvenser i vårt sårbara samhälle. Samtidigt ser vi att det blir torrt i skog och mark i större omfattning så skogsbränder blir allt vanligare och mer omfattande. Och stora skogsbränder kräver ofta väldiga resurser. Vi har skogsbränderna redan idag och de kommer bli allt vanligare.

Det var ett område, vilka fler ser du?
– Ett annat område är det säkerhetspolitiska läget. Terrorhandlingar och risk för väpnade angrepp gör att vi måste ha både annan kunskap, teknik och annat material än tidigare. Även om just väpnat angrepp mot Sverige troligen inte inträffar fram till 2030, förväntas vi ha vår förmåga på plats. Jag ser räddningstjänst under höjd beredskap som ett område som en riktigt stor utmaning för oss men också andra räddningstjänster.

– Det tredje området, som kanske är det som blivit mest tydligt, och som redan finns i länet, är sprängningar. Här kan vi få otroligt stora olycksscenarios i tätorterna. Sprängningar och hot om sprängningar av olika slag har blivit ett sätt att kommunicera. Här behöver vi snabba upp vår planering för att hantera dessa olyckor när de inträffar.

Hur ska vi möta de här nya riskerna?
– Vi har stor nytta av att vi är en stor organisation, men vi måste vässa oss ytterligare och söka samarbeten utanför vår nuvarande organisation. Vi måste också bli mer involverade när våra samhällen byggs ut. Kommer vi in tidigt i planeringsprocessen, kan vi föreslå lösningar som bidrar till mindre konsekvenser vid till exempel översvämningar.

– En annan viktig del, de stora olyckorna till trots, är att även fortsättningsvis sätta det förebyggande arbetet i centrum. För att vi ska kunna ta hand om de stora olyckorna behöver fler människor ha sin säkerhet i sina egna händer. Jag ser inte att vi framöver varken kan eller ska behöva rycka ut till olyckor som enkelt hade kunnat förhindrats eller hanterats av den enskilda. Jag anser också att alla har rätt till sin personliga säkerhet, det är en mänsklig rättighet. Känner man sig trygg och säker kan man ta ansvar, både för sig själv och andra.

Kan du utveckla det? Vad menar du?
– När jag säger ”att ha sin säkerhet i egna händer” menar jag att så många som möjligt ska ha kunskapen och förmågan att hantera de mindre vardagsolyckorna, till exempel en torrkokning på spisen eller en brand i en papperskorg. Då ska egentligen inte vår hjälp behövas, i all fall inte i någon större omfattning.

– Ju färre olyckor som inträffar och ju fler som kan hantera de mindre olyckorna, desto mer tid får vi till att bli bra på de större olyckorna. Vi måste därför jobba med att utbilda fler i hur man säkrar sin egen vardag. Vi måste också jobba närmare människor, och ha fler samarbeten eftersom vi inte kan lösa detta själva.

Är det här ett resonemang som flera räddningstjänster i landet har?
– Jag vet att detta resonemang förs bland oss större räddningstjänster som verkligen funderar på hur vi ska ta oss an framtidens risker. Även för oss är framtiden en stor utmaning.

Hur ser då morgondagens räddningstjänst ut?
– Framtiden behöver fler stora och uthålliga räddningstjänster som har kunskapen och förmågan att fortsätta vara människors självklara hjälp och stöd vid kriser. Och vi vill fortsätta vara en av dem.

– Vårt mål är att framtiden inte ska komma som en överraskning utan vara väntad. Vi har redan hanterat ett antal sprängningar, flera stora skogsbränder och åskoväder, så vi har smakat på en del av framtiden. Vid ett flertal tillfällen har mina medarbetare fått visa att vi är beredda och kan klara av de nya riskerna. Vi har framtiden klar för oss.