Smittspridningen stoppad och beredskapen åter normal

Publicerad 13 januari 2021 kl 08:52

Den omfattande smittspridning av covid-19 som drabbade oss på våra heltidsstationer i Linköping strax efter jul, har sedan några dagar stoppats och sedan den 7 januari är vår beredskap åter normal vid alla våra heltidsstationer.

Efter snart ett år med endast enstaka medarbetare sjuka i covid-19, drabbades vi strax efter jul av omfattande sjukfrånvaro på två av våra räddningsstationer. Som mest var nästan en tredjedel av medarbetarna på heltidsstationerna i Linköping frånvarande samtidigt på grund av covid-19.

-Det var en extraordinär situation som uppstod väldigt hastigt beroende på snabb smittspridning. Även om det totala antalet personer som var i tjänst under dessa dagar inte var lägre än vad vårt handlingsprogram anger, så ställdes medarbetarna vid de stationer som var påverkade av hög sjukfrånvaro inför svåra situationer, säger Ulf Lago, förbundsdirektör. Jag har stor respekt och beundran för det arbete som trots det har gjorts.
-Även många chefer och arbetsledare har gjort stora uppoffringar och svåra avväganden för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt, samtidigt som de har jobbat för att minska smittspridningen.

En av flera bidragande orsaker till att smittspridningen kunde hejdas relativt fort var det goda samarbetet vi har med Region Östergötland och Länsstyrelsen. Vi ska undersöka vad som orsakade den omfattande lokala smittspridningen. Vi ska också undersöka om och hur bemanningen under denna tid har påverkat den hjälp som människor kunnat få.
– När vi nu förhoppningsvis har tagit oss igenom sjukdomsperioden kan vi starta detta arbete tillsammans med personal och skyddsombud. Att undersöka om och hur vår bemanning dessa dagar har påverkat säkerheten för såväl medarbetare som allmänheten är högt prioriterat för mig, säger Ulf Lago.

Vi kommer särskilt att undersöka de händelser där människors liv eller hälsa har varit i fara. Vilka slutsatser vi kommer att kunna dra av dessa undersökningar får närtiden visa, men en sak är klar enligt Ulf Lago:
– Vi måste göra allt som står i vår makt för att vara friska, så att vi kan ha full bemanning på våra räddningsstationer. Varje brandman behövs, säger Ulf Lago.

Eftersom de flesta medarbetare nu är tillbaka i arbete, har den dialog med skyddsombuden som inte hanns med i det akuta skedet under helgerna nu kunnat genomföras. Även om skyddsombuden också fick information under helgerna kunde samverkan och dialog om åtgärderna inte ske.

Fakta
I handlingsprogrammet för skydd mot olyckor som vår direktion har antagit och som styr räddningstjänsten, ska det finnas 77 personer tillgängliga dygnet runt vid förbundets 16 räddningsstationer. Av dessa 77 personer ska 20 brandmän och 6 befäl i normala fall finnas vid våra heltidsstationer. Vid särskilda fall får bemanningen vara lägre än detta, dock som lägst 18 brandmän och 5 befäl, alltså totalt 23 istället för 26. Denna lägre bemanning har inte underskridits under julhelgerna, trots den stora sjukfrånvaron, enligt den genomgång som hittills har gjorts.