Sotning med utvidgad service handlas upp

Publicerad 13 oktober 2014 kl 10:56

Du som bor i villa i Norrköpings eller Linköpings kommun kan kanske få en ny sotare till nästa sommar. Just nu pågår nämligen upphandling av nytt avtal för rengöring och brandskyddskontroller. I samband med upphandlingen har räddningstjänsten ambitionen att öka servicegraden till den som behöver sotning och kontroll.

Upphandlingen görs av Räddningstjänsten Östra Götaland som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller görs i kommunerna. Den sotare som kan erbjuda bokning via nätet kommer exempelvis att ges högre poäng i utvärderingen. Andra önskemål är att kunden ska få en mer precis tid för besöket än idag och att besöken även kan bokas kvällstid.

– Själva grunduppdraget har inte förändrats, förklarar Per Nisser vid Räddningstjänsten Östra Götaland. För att undvika allt för stora prisökningar i de nya anbuden accepterar vi inte timpriser över vissa maxbelopp. Vi hoppas även kunna tillmötesgå de krav som kunder ställer idag när det gäller tillgänglighet och flexibilitet. Exempelvis att få bokningen via sms eller e-post och att kunna ändra sin bokning via nätet.

De nuvarande avtalen kring rengöring och brandskyddskontroller går ut den sista juni 2015. Från och med den 1 juli kan därför både sotaren och servicen se annorlunda ut. Sista dag för att lämna in anbud är den 16 oktober.

Kontakt:

Per Nisser, chef förebyggande Räddningstjänsten Östra Götaland, 010-480 40 15

Vad är en brandskyddskontroll?

Brandskyddskontroller innebär att sotaren kontrollerar att kanaler och skorstenar inte har några skador som kan medföra brandfara. Brandskyddskontrollen omfattar även inspektion av säkerhetsanordningar på tak. Kontrollerna är en myndighetsutövning och genomförs utifrån frister beslutade av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Vad är en rengöring (sotning)?

Vid rengöringen rensas imkanaler, rökkanaler och skorstenar från sot och fett. Rengöring genomförs utifrån frister som varje kommun beslutat. Dessa varierar i Norrköping och Linköping mellan några gånger per år till en gång vart fjärde år.