Räddningstjänsten står inför ett paradigmskifte

Publicerad 29 november 2022 kl 10:36

Accelererande klimatförändringar, omställning av energisystemet och ett allt mörkare säkerhetspolitiskt läge driver på den kanske största förändringen av räddningstjänstens verksamhet på mycket länge. Det ser vår förbundsdirektör Ulf Lago i sin senaste spaning.

Paradigm kan sägas handla om hur vi uppfattar, förstår och tolkar omvärlden. Flera stora, snabba och parallella förändringar i omvärlden driver nu på den kanske största förändringen för räddningstjänsten på många år.

  • Räddningstjänster står inför stora och svåra beslut för att kunna hantera detta paradigmskifte, där den största utmaningen kanske ändå är att hinna med i förändringstakten, säger Ulf Lago, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Nya krav ställs
Ett sådant paradigmskifte handlar om förväntningarna på vilka händelser räddningstjänsten förväntas klara av och finnas till för. Kraven på att klara av omfattande naturolyckor, byggnadsras och krigets verkningar är nu lika stora som kravet på att klara av bränder, trafikolyckor och andra olyckor som hör vardagen till. Sedan mitten på 90-talet har räddningstjänstens verksamhet nästan uteslutande dimensionerats för att klara vanliga och mindre olyckor i fredstid. Det håller inte längre.

  • Nu, drygt 25 år senare, har spelplanen ritats om radikalt. Nu är det förmågan att klara av krisen och kriget som är mer dimensionerande för oss, menar Ulf Lago. Och redan nu investerar och prioriterar vi därför på helt annat sätt än tidigare, vi satsar helt enkelt i nya områden som hör framtiden till och därmed något mindre i andra områden.

Civila behövs vid olyckor
Ett annat paradigmskifte handlar om synen på vilka som jobbar hos och åt räddningstjänsten. Det hittills svaga intresset för att använda civila och civilsamhället i verksamheten behöver förändras. Civila måste på allvar ses som ett viktigt komplement till räddningstjänsten vid olyckor i såväl fred som krig.

  • Men räddningstjänster måste även vända blicken inåt. Vårt uppdrag kommer i framtiden kräva en bredd av kompetens, och då behövs en mycket bred rekryteringsbas, säger Ulf Lago. Vi kan bara klara av vårt uppdrag om mer av samhällets olika kompetenser finns hos oss.

Hjälp till dem som verkligen behöver
Paradigmskiftet finns även i det förebyggande arbetet. Detta arbete har hittills oftast haft som mål att nå så många som möjligt med information och kunskap. Men framöver kommer den som kan klara sin säkerhet själv få göra det, så att vi mer ska kunna fokusera på de som verkligen behöver hjälp och stöd. Det kräver helt andra metoder och arbetssätt än idag.

  • I olycksstatistiken ser vi ett klart och tydligt mönster; det är redan utsatta människor som drabbas hårdast. Dessa människor når vi inte genom kampanjer, utan genom personliga möten tillsammans med andra, säger Ulf Lago.

Paradigmskiftet ställer krav på nya prioriteringar. Att detta nu sker i en lågkonjunktur med en nästan tvåsiffrig inflationstakt, gör de redan stora utmaningarna ännu större. Med detta följer svåra beslut om prioriteringar, svårare än på många, många år.

/Ulf Lago
Förbundsdirektör

Senaste nyheterna

Se fler nyheter