Automatiska brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del av en byggnads brandskydd. Om en brand upptäcks i ett tidigt skede, är chansen större att människor hinner utrymma lokalerna. Dessutom blir risken mindre för skador på egendom och miljö.

Ett automatiskt brandlarm består av rök- eller värmedetektorer. Om detektorerna upptäcker något, skickas en signal till en centralapparat som i sin tur vidarebefordrar signalen till en bemannad plats (till exempel en reception eller SOS Alarm).

Det är du som äger eller är nyttjanderättshavare för en byggnad, som ansvarar för att byggnaden är skyddad mot brand. Du har också ansvar för den automatiska brandlarmsanläggningen och dess statuts, underhåll samt de larm anläggningen genererar.

För att du ska få din anläggning kopplad till oss ska:

 • Anläggningen uppfylla SBF 110:8 i tillämpliga delar.
 • Anläggningen underhållas och provas enligt fastställd norm.
 • Ett avtal tecknas mellan dig som anläggningsägare och oss, Räddningstjänsten Östra Götaland.

Vad är onödiga larm och hur kan de undvikas?

Ett onödigt larm är ett larm som enligt vår räddningsledares bedömning inte har orsakats av brand eller annat nödläge. Larmet som orsakade insatsen kan alltså betecknas som onödigt eftersom det inte orsakade en egentlig räddningsinsats. För att minska antalet onödiga automatlarm kontrollerar vi därför orsaken till varför larmet utlöstes.

Några av de vanligaste orsakerna till onödiga larm:

 • Heta arbeten, som till exempel svetsning, slipning och kapning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbeten.
 • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner.
 • Rökning.
 • Ånga från duschar, tvätt – eller diskmaskiner påverkar alla typer av detektorer
 • Matlagning och brödrostning. Normal matlagning måste kunna utföras. Placera därför aldrig en brödrost under en rökdetektor.
 • Avgaser från bilar och truckar påverkar rökdetektorer.

Så här kan du undvika onödiga larm:

 • För att undvika larm där orsaken är av tillfällig karaktär kan lösningen vara att du (tillfälligt) kopplar från vissa detektorer eller sektioner, för att senare koppla på dem igen.

Obs! Om arbeten ska utföras i lokalerna måste hantverkaren först kontakta anläggningsskötaren eller säkerhetsansvarig för godkännande.

 • Om orsaken är av en mer permanent karaktär bör du se över var detektorn är placerad och vilken typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen.
 • Prova en automatisk tidsfrånkopplingsutrustning, det vill säga att brandlarmet kopplas bort med automatik en viss tid då det finns personer på plats i byggnaden.
 • Ett annat alternativ är larmlagring, under förutsättning att verksamheten kan organiseras så att man kan ta hand om larmet på plats i första skedet. Observera att vid frånkopplingar av detektorer eller sektioner kan särskilda åtgärder behöva vidtagas för att upprätthålla nivån på brandskyddet.
 • Om verksamheten i en lokal ändras bör du se över anläggningen, så att du har rätt sorts detektorer, rätt placering av dem och ser om du behöver komplettera med något.
 • Det är jätteviktigt med ett regelbundet underhåll av anläggningen. Smutsiga detektorer kan ge obefogade larm eller leda till att larmet helt uteblir. Dåliga skötta batterier orsakar mycket bekymmer, ofta i samband med strömavbrott. Ett serviceavtal med en larmfirma är ett sätt att säkerställa att anläggningen hålls i trim.
 • Anläggningsskötaren är en nyckelperson. Se till att denne får rätt utbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Anläggarfirmor, Brandskyddsföreningen med flera håller sådana utbildningar.

Hur kopplas larmet till räddningstjänsten?

 1. Du som anläggningsägare tecknar avtal med oss, Räddningstjänsten Östra Götaland.
 2. Du monterar ett nyckelskåp som har räddningstjänstens ASSA Cliq cylinder.
 3. Du skickar ritningar, där brandcellsgränser, brandtekniska installationer och centralapparatens placering syns, till oss.
 4. Anläggningen leveransbesiktigas av Svensk Brand och Säkerhetscertifering AB genom en godkänd besiktningsman. Besiktningsintyget skickar du till oss via e-post eller brev.
 5. Vi meddelar larmcentralen (till exempel SOS Alarm) om att larmet nu kan tas i drift.

Nyckelbox och Assa Cliq cylinder

Du som äger automatlarmsanläggningen ansvarar också för att nycklar och passerkort förvaras i ett nyckelskåp inom fastigheten. Nyckelskåpet ska ha en ASSA-cylinder som kan öppnas av oss på räddningstjänsten (undantagna är objekt som har ständig bemanning i form av vakt eller liknande).

Ni ska även själva kunna öppna skåpet, så att ni enkelt kan uppdatera nycklar och passerkort utan att ni behöver vår hjälp.

Nyckelskåpet ska vara monterat när anläggningen tas i drift.

Om ni behöver en annan lösning än nyckelskåp, ska ni kontakta oss. Vi har inga synpunkter på säkerhetskrav för nyckelförvaringen, detta är upp till dig som automatlarmsägare. Det är dock ett krav att vi kan öppna med vår egen nyckel.

Du som äger automatlarmet betalar för ASSA-cylinder, nyckelskåp och montering av nyckelskåp.

Så här monterar du nyckelskåp på korrekt sätt:

Nyckelskåpet ska placeras vid ingången till centralapparaten. Det ska sitta på ytterväggen, maximalt fem (5) meter horisontellt från ingången.

För att förhindra att snö täcker skåpet ska det inte placeras för nära marken, och inte heller för högt så att det blir svårt att nå. Placera därför skåpet på cirka 1,0-1,8 meter över marken.

Om nyckelskåpet måste sitta vid en grind eller bom ska det sitta i direkt anslutning till denna.

color-yellow

Har du frågor?

Kontakta Helen Gidmark på telefon 010-480 41 52 eller e-post: helen.gidmark@rtog.se

color-grey

Beställning av ASSA-cylindrar

ASSA-cylindern till automatlarm placerade i Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun beställer du från:

Lås & Nycklar AB
Tullhusgatan 14, Norrköping
Telefon: 011-133522

ASSA-cylindern till automatlarm placerade i Linköpings och Åtvidabergs kommun beställer du från:

CERTEGO
Vigfastgatan 6, Linköping
Telefon: 013-171000

color-red

Avgifter 2019

Årsavgift: 2 760 kronor. Debiteras alla anläggningar varje år.
Larmavgift: 5 100 kronor. Debiteras efter varje larm som inte föranleder räddningstjänst enligt LSO 1:2.

Avgift för vidarekoppling till larmcentral ingår inte i räddningstjänstens avgift.

Avgifter indexregleras årligen enlig AKI.