Automatiska brandlarm

color-red

Viktig information om nyckelhantering för dig som idag har automatiska brandlarm kopplade till oss och SOS Alarm

SOS Alarm har tillsammans med räddningstjänster över hela landet tagit fram en digital inpasseringstjänst som syftar till en smidigare nyckelhantering i samband med automatlarm. Detta system kallas Smart Passage. Läs mer om det här

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del av en byggnads brandskydd. Om en brand upptäcks i ett tidigt skede, är chansen större att människor hinner utrymma lokalerna. Dessutom blir risken mindre för skador på egendom och miljö.

Ett automatiskt brandlarm består av rök- eller värmedetektorer. Om detektorerna upptäcker något, skickas en signal till en centralapparat som i sin tur vidarebefordrar signalen till en bemannad plats (till exempel en reception eller SOS Alarm).

Det är du som äger eller är nyttjanderättshavare för en byggnad, som ansvarar för att byggnaden är skyddad mot brand. Du har också ansvar för den automatiska brandlarmsanläggningen och dess statuts, underhåll samt de larm anläggningen genererar.

För att du ska få din anläggning kopplad till oss ska:

 • Anläggningen uppfylla SBF 110:8 i tillämpliga delar.
 • Anläggningen underhållas och provas enligt fastställd norm.
 • Ett avtal tecknas mellan dig som anläggningsägare och oss, Räddningstjänsten Östra Götaland.

Vad är onödiga larm och hur kan de undvikas?

Ett onödigt larm är ett larm som enligt vår räddningsledares bedömning inte har orsakats av brand eller annat nödläge. Larmet som orsakade insatsen kan alltså betecknas som onödigt eftersom det inte orsakade en egentlig räddningsinsats. För att minska antalet onödiga automatlarm kontrollerar vi därför orsaken till varför larmet utlöstes.

Några av de vanligaste orsakerna till onödiga larm:

 • Heta arbeten, som till exempel svetsning, slipning och kapning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbeten.
 • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner.
 • Rökning.
 • Ånga från duschar, tvätt – eller diskmaskiner påverkar alla typer av detektorer
 • Matlagning och brödrostning. Normal matlagning måste kunna utföras. Placera därför aldrig en brödrost under en rökdetektor.
 • Avgaser från bilar och truckar påverkar rökdetektorer.

Så här kan du undvika onödiga larm:

 • För att undvika larm där orsaken är av tillfällig karaktär kan lösningen vara att du (tillfälligt) kopplar från vissa detektorer eller sektioner, för att senare koppla på dem igen.

Obs! Om arbeten ska utföras i lokalerna måste hantverkaren först kontakta anläggningsskötaren eller säkerhetsansvarig för godkännande.

 • Om orsaken är av en mer permanent karaktär bör du se över var detektorn är placerad och vilken typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen.
 • Prova en automatisk tidsfrånkopplingsutrustning, det vill säga att brandlarmet kopplas bort med automatik en viss tid då det finns personer på plats i byggnaden.
 • Ett annat alternativ är larmlagring, under förutsättning att verksamheten kan organiseras så att man kan ta hand om larmet på plats i första skedet. Observera att vid frånkopplingar av detektorer eller sektioner kan särskilda åtgärder behöva vidtagas för att upprätthålla nivån på brandskyddet.
 • Om verksamheten i en lokal ändras bör du se över anläggningen, så att du har rätt sorts detektorer, rätt placering av dem och ser om du behöver komplettera med något.
 • Det är jätteviktigt med ett regelbundet underhåll av anläggningen. Smutsiga detektorer kan ge obefogade larm eller leda till att larmet helt uteblir. Dåliga skötta batterier orsakar mycket bekymmer, ofta i samband med strömavbrott. Ett serviceavtal med en larmfirma är ett sätt att säkerställa att anläggningen hålls i trim.
 • Anläggningsskötaren är en nyckelperson. Se till att denne får rätt utbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Anläggarfirmor, Brandskyddsföreningen med flera håller sådana utbildningar.

Hur kopplas larmet till räddningstjänsten?

 1. Ni skriver avtal med SOS och oss på räddningstjänsten, och återsänder det till oss.
 2. Ni skickar orienteringsritningar till oss på räddningstjänsten. På ritningarna ska brandcellsgränser, brandtekniska installationer och centralapparatens placering synas.
 3. Ni meddelar oss på räddningstjänsten att Smart Passage är installerat vi kommer då att fota objektet och BFT/CA s placering.
 4. Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB leveransbesiktigar anläggningen av godkänd besiktningsman och skickar intyget till oss på räddningstjänsten via mejl eller brev.
 5. Provdrift under ordinarie verksamhet ska normalt pågå under minst en månad innan driftsättning hos oss på räddningstjänsten kan göras.
 6. Vi på räddningstjänsten meddelar SOS Alarm att larmet kan tas i drift.

Nyckelbox och Smart Passage

Hanteringen av nycklar och passerkort sköts av innehavaren av automatlarmsanläggningen. Vi använder oss av tjänsten Smart Passage som tillhandahålls av SOS Alarm. Smart Passage ökar säkerheten vid nyckelhantering kring automatlarm och öppnar även för en helt nyckelfri inpassering i de fall det passar verksamheten.

Smart Passage innebär att automatlarmade objekt kan använda sig av nycklar, tagg eller passerkort för att räddningstjänsten ska få åtkomst till byggnaden vid larm. Det bygger på en fjärrstyrd digital och behovsstyrd inpassering. Vid automatlarm i ett objekt med Smart Passage delar SOS Alarm ut behörighet till den utryckande räddningstjänsten, så att de kan komma in i byggnaden. Behörigheten är temporär och avslutas när ärendet är hanterat. Undantagna är objekt som har ständig bemanning i form av vakt eller liknande.

I de fall då andra lösningar än Smart Passage kan vara aktuella, kontakta oss på räddningstjänsten.

Vi som räddningstjänst har inga synpunkter på säkerhetskrav gällande eventuell nyckelförvaring på automatlarmsobjektet; det är upp till dig som automatlarmsägare att besluta om vilken säkerhet ni vill ha. Åtkomst med Smart Passage är dock ett krav.

Montering av Smart Passage och eventuella nyckelskåp står ägaren av automatlarmet för.

Smart Passage installeras av de installatörer som även installerar brandlarmet.

För mer Information om Smart Passage, se:

Om Smart Passage på SOS Alarms webbplats

Så monterar ni en eventuell nyckelbox:

Om ni väljer att ha en nyckelbox ska ni placera den vid ingången till centralapparaten. Nyckelboxen ska sitta på ytterväggen, maximalt fem meter horisontellt från ingången. För att förhindra att snö täcker skåpet ska ni inte placera skåpet för nära marken och inte heller för högt så att det blir svårt att nå. Skåpet bör därför placeras på en höjd över marken på 1,0-1,8 meter. För de fall nyckelskåp måste sitta vid en grind eller bom ska det sitta i direkt anslutning till denna.

När nyckelboxen är monterad, eller om nyckelboxen inte kan placeras enligt dessa anvisningar, ska ni kontakta oss på räddningstjänsten. Anledningen till detta är att vi behöver rita in nyckelboxens placering på vårt objektskort som beskriver byggnaden.

Så här skickar ni in ritningar till oss:

Ni måste skicka in ritningar till oss innan ert automatlarm kan tas i drift. Ritningarna ska beskriva brandcellsgränser och andra brandtekniska installationer såsom rökluckor och sprinklercentral. Placering av centralapparaten ska framgå tydligt liksom eventuella undercentraler. Det är viktigt att adressen på anläggningen framgår tydligt samt vilken verksamhet som ska bedrivas.

color-yellow

Kontakta oss:

Kontakta inspektör Helén Gidmark kring nyckelinlämning, uppsatta nyckelboxar, intyg och övriga frågor: telefon 010-4804152 eller e-post: helen.gidmark@rtog.se

color-red

Avgifter 2024

Årsavgift: 3 126 kronor. Debiteras alla anläggningar varje år.
Larmavgift: 5 793 kronor. Debiteras efter varje larm som inte föranleder räddningstjänst enligt LSO 1:2.

Avgift för vidarekoppling till larmcentral ingår inte i räddningstjänstens avgift.

Avgifter indexregleras årligen enlig AKI.