Brandfarliga varor

Som privatperson får du hantera mindre mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen. Hanterar du över 60 liter gasol, 10 liter av annan brandfarlig gas eller över 100 liter brandfarlig vätska krävs däremot tillstånd från oss. Även om du inte behöver tillstånd ställs det krav på din hantering av brandfarlig vara.

Vid hantering av explosiv vara behövs alltid tillstånd från oss förutom om du hanterar fyrverkerier som väger fem kilo eller mindre. Då behöver du inget särskilt tillstånd.

Brandfarliga varorBrandfarlig vara

I föreskriften MSBFS 2013:3 kan du se om du behöver söka tillstånd för din hantering av brandfarlig vara. Mängderna som anges är den maximala mängd som du får hantera utan tillstånd. Du får aldrig hantera större mängd än vad ditt behov är. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker du hos oss.

Explosiva varorExplosiv vara

Även när det gäller explosiva varor söker du tillstånd för hantering av detta hos oss. Godkännande av föreståndare remitteras alltid till Polisen.

Föreskrivande myndighet

Den myndighet som föreskriver regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. På MSB:s hemsida kan du läsa mer om hanteringskrav och rekommendationer för säker hantering.

Hitta mer information hos MSB

color-grey

Fakta

Brandfarliga varor är gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C och 101,3 kPa, vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor.

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt.