Personuppgifter

Räddningstjänsten Östra Götaland behandlar uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvar

Dina personuppgifter används av Räddningstjänsten Östra Götaland och dess personuppgiftsbiträden. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för övrig behandling av personuppgifter inom organisationen. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Offentlighetsprincipen

Räddningstjänsten Östra Götaland är ett kommunalförbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter som inkommer till oss

Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m, som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev, m.m, sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

Vill du veta hur Räddningstjänsten Östra Götaland behandlar personuppgifter om dig, så skicka en undertecknad specificerad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Räddningstjänsten Östra Götaland och att få uppgifter rättade.

Observera att Räddningstjänsten Östra Götaland enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd, m.m. Räddningstjänsten Östra Götaland distribuerar heller inte personuppgifter vidare till tredje part utom sådant som krävs för att genomföra sitt uppdrag som myndighet.

Känner du att personuppgifter behandlats felaktigt

Om du upplever att Räddningstjänsten Östra Götaland behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt så anmäl detta genom ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@norrkoping.se. Du kan också naturligtvis istället skicka ett vanligt brev. Adress hittar du här. Beskriv på vilket sätt du anser att RTÖG inte fullgjort sitt ansvar som Personuppgiftsansvarig så kontaktar vi dig i frågan.

Dataskyddsombud

Norrköpings kommun tillhandahåller tjänsten Dataskyddsombud (DSO) för Räddningstjänsten Östra Götalands räkning. Ombudet nås på dataskyddsombud@norrkoping.se.