Föreståndare för brandfarliga varor

Brandfarliga varor som bensin, dieselolja, gasol, vätgas och acetylengas, kan orsaka allvarliga olyckor om de hanteras felaktigt.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i tillståndspliktiga mängder. Kursen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare för hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning.

Målsättning

Kursdeltagaren ska ha kunskap om gällande lagstiftning, bestämmelser, förebyggande skyddsåtgärder, risker samt åtgärder vid utflöde.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvar vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vid olyckor

Omfattning

Kursen är en heldag.

Anmälan

Du kan anmäla dig direkt via webben här

Det går också bra att mejla på utbildningar@rtog.se