Systematiskt brandskydd

En av de saker vi vurmar för inom räddningstjänsten är så kallat systematiskt brandskyddsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett planerat och strukturerat sätt arbetar för att ha ett bra brandskydd.

När man jobbar systematiskt med sitt brandskyddsarbete räcker det inte att bara att köpa in brandsläckare och installera brandlarm – det krävs i stället en helhetssyn. Därför är det av stor vikt för brandsäkerheten att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och andra anläggningar har kunskap om sitt brandskydd.

I detta ingår att förstå hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna. Enstaka kontroller av hur utförda brandskyddsåtgärder fungerar ger inte besked om hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Som exempel kan tas att verksamhetsutövare ofta förlitar sig på att företaget som enligt avtal årligen ska kontrollera deras brandsläckningsredskap även kontrollerar allt som förknippas med brand, vilket i princip aldrig ingår i avtalet.

Ett gott brandskyddsarbete behöver bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de brandrisker som finns vilket gör att verksamheten/ägaren själva behöver agera för att brandskyddet ska fungera som det är tänkt. Detta finns beskrivet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd SRVFS 2004:3.

Dokumentation av brandskyddet

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Dokumentationens innehåll

Innehållet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet, men som generell vägledning kan nedanstående punkter vara lämpliga att beskriva i en skriftlig dokumentation.

 • Gränsdragningslista i det fall ägare och verksamhetsutövare är olika parter. Denna klargör respektives ansvarsområden bl.a. gällande brandskyddet.
 • Generell beskrivning av byggnaden. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör det kulturhistoriska värdet samt placering av värdefulla inventarier beskrivas.
 • Generell beskrivning av verksamheten och dess risker, gärna via en ritning.
 • Ansvarsfördelningen för brandskyddet.
 • Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.
 • Förutsättningar för egen personal att utföra en akut insats i byggnaden.
 • Plan för utbildning och övning av egen personal.
 • Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som är ansvarig.
 • Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder.
 • Genomförd utbildning och övning.
 • Rutiner för information till hantverkare, besökare m.fl. som kan påverkas av brandskyddet.
 • Tillstånd för hantering av brandfarlig vara eller explosiv vara.
 • Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten.
 • Revision av dokumentationen samt vem som ska göra det och hur ofta.

Tillsyn och kontroll

Enligt 5 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor, utövar kommunen tillsyn över hur lagen och föreskrifterna följs. Vid tillsynen granskas dokumentation samt om ägaren och nyttjanderättshavaren har tillräcklig kunskap om objektets risker och dess brandskydd samt om det finns förutsättningar för nödvändigt underhåll av brandskyddsåtgärderna.

För att brandskyddsåtgärderna ska kunna fungera som de är tänkta, så krävs det regelbundna kontroller av ägaren eller nyttjanderättshavaren. För att man lättare ska kunna komma ihåg alla punkter vid en brandskyddskontroll är det bra att ha en checklista tillhands.

Dessa brandskyddskontroller ska även dokumenteras för att man ska kunna följa upp de brister som man har hittat och möjligtvis se om det finns organisatoriska brister, i exempelvis utbildning för personal, som gör att samma brister återkommer vid flertalet brandskyddskontroller.

Här hittar du exempel på vad en checklista kan innehålla:

Checklista över vanliga tekniska brandskyddsåtgärder

 • Utrymningsvägar fria.
 • Brandceller täta.
 • Nödbelysning fungerar.
 • Dörrar i brandcellsgräns går igen.
 • Dörrar i utrymningsvägar är lätt öppningsbara.
 • Brand- och utrymningslarm fungerar.
 • Släcksystem och brandgasventilation är kontrollerade.
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem.
 • Räddningsvägar är fria.
 • Stigarledningar är kontrollerade.
 • Brandskydd av bärande stomme.
 • Fasader fria från brännbar materiel, ex. lastpaller etc.
 • Ytskikts brandklass.

Checklista över organisatoriska brandskyddsåtgärder

 • Ansvarsfördelning för att klargöra vem som ansvarar för vad i organisationen.
 • Utbildning av personal.
 • Instruktioner och rutiner om exempelvis vad som ska göras vid en eventuell brand.
 • Övningar för att kontrollera om ovan nämnda information har uppfattats av samtliga.
 • Service och underhåll av det tekniska brandskyddet.
 • Kontrollplaner och dokumenthantering.