Explosiv vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor och tillstånden söks hos oss om verksamheten finns i någon av våra kommuner (Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik eller Åtvidaberg). En grundförutsättning är att den explosiva varan är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller har undergått sådan bedömning av överensstämmelse som ska godtas enligt EU:s regelverk.

Syftet med lagens krav på tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och enligt lagstiftningens krav.

Tillstånd till tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning (samt annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering) samt även tillstånd till gränsöverskridande överföring och import söks hos MSB.

Du hittar ansökan och information om taxor på sidan Blanketter.

Läs mer på MSB:s hemsida

I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som utfärdar regler inom området. På deras webbplats finns de lagar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar hanteringen av brandfarliga varor.

MSB

Tillståndstider

Alla tillstånd gäller i tre år.

Föreståndare

Föreståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter och allmänna råd som finns i för hanteringen.

Det är föreståndarens skyldighet att avbryta hanteringen av explosiva varor när den inte sker på ett säkert sätt. Föreståndare har även skyldighet att informera samtliga på arbetsplatsen om hantering och vilka risker den medför.

Tillståndshavaren har skyldighet att se till att föreståndaren har den utbildning och befogenhet som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Tillståndshavaren har även skyldighet att informera alla på arbetsplatsen om vem som är föreståndare och vilka uppgifter som är kopplade till den befattningen.

Alla personer som söker som föreståndare hos oss kommer att remitteras till polismyndigheten för godkännande.

Här hittar du ansökan/anmälan föreståndare LBE