Seveso och farliga verksamheter

color-red
color-yellow

Det finns ett antal industrier i vårt område som klassas som farliga verksamheter eller ”Sevesoföretag”, eftersom de hanterar ämnen som kan få allvarliga konsekvenser vid en eventuell olycka. Det handlar främst om tung industri i Norrköping, men även några i Linköping.

Enligt lagen ska både vi som företrädare för kommunerna, och verksamheterna själva informera allmänheten om de risker som finns för dessa verksamheter och hur du ska agera om en olycka skulle inträffa. 

För att skydda oss människor och vår miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor antog rådet och Europaparlamentet 1982 direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (Seveso I-direktivet). Sevesodirektivet infördes i svensk lagstiftning och utmynnade i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381).

Farliga verksamheter delas in i två kravnivåer

Företag som hanterar farliga ämnen är indelade i två nivåer, lägre och högre kravnivån. Beroende på hur mycket kemikalier verksamheterna hanterar hamnar de inom Sevesolagen på respektive nivå. Det finns även en sammanräkningsklausul som gör att man kan omfattas av endera nivån även om samtliga ämnen ligger under nivån. Både verksamhetsutövare och myndigheter har skyldigheter enligt sevesolagen.

Krav på Sevesoverksamheterna

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen…

  • Ska vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö.
  • Har skyldighet att kontakta räddningstjänster i samband med allvarliga kemikalieolyckor.
  • Ska upprätta ett handlingsprogram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras.
  • Ska lämna en anmälan till tillsynsmyndigheten (endast lägre nivån).
  • Ska upprätta en säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser som ska lämnas till tillsynsmyndigheten (endast högre kravnivån).

Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån är dessutom tillståndpliktiga enligt miljöbalken.

Krav på myndigheten

Sevesolagstiftningen ställer även krav på kommunen som ska informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Det är däremot verksamheten som ska stå för kostnaden.

Kommunen ska även utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter, en kommunal räddningsplan.

Tillsyn

Ansvaret för tillsynen för efterlevnaden av Sevesolagstiftningen ligger på Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket som gör både enskilda och gemensamma tillsyner. Eftersom det inte är enbart Sevesolagstiftningen som har krav på verksamheterna utan även Miljöbalken och Lagen om skydd mot olyckor görs tillsynerna görs i regel tillsammans med kommunens miljö och hälsoskyddkontor samt räddningstjänsten.

Samtliga verksamheter i vårt område som omfattas av Sevesolagstiftningen betraktas som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Farliga verksamheten ska enligt lagen om skydd mot olyckor göra en utredning av sina risker. Den utredningen ligger till grund för de krav som räddningstjänsten ställer på verksamheterna och för räddningstjänstens insatsplanering.

I menyn till vänster hittar du specifika information om de verksamheter som finns i vårt område, bland annat i Norrköping och i Linköping.

color-grey

Fakta om Seveso

Seveso är en ort i Italien där det 1976 inträffade en kemikalieolycka. En okontrollerad reaktion inträffade och dioxin bildades tillsammans med hög värmeutveckling. 2000 människor behandlades mot Dioxinförgiftning och en yta på cirka 25 kvadratkilometer kontaminerades. Området var inte beboligt på flera år efter händelsen.

Sevesoverksamheter delas in, beroende på mängden kemikalier, i två så kallade kravnivåer, högre respektive lägre kravnivå. I Sverige finns det cirka 380 Sevesoverksamheter varav cirka 200 är enligt den högre kravnivån och cirka 180 enligt den lägre kravnivån.

color-grey

Länkar