Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

2023

Totalt gjorde vi 4 582 utryckningar under 2023. Det är något färre utryckningar mot 2022 då det var 4 784 larm.

Antalet bränder i byggnader har minskat något och bränder i bostäder är oförändrade. Under året omkom en person i en bostadsbrand i vårt område vilket är en minskning från 2022 då fem personer omkom. Dessvärre har två personer omkommit redan under början på 2024. Arbetet med att öka brandskyddet för särskilt utsatta riskgrupper fortsätter därför att prioriteras och utvecklas.

De vanligaste olyckorna som vi larmas till fortsätter vara automatiska brandlarm, trafikolyckor och sjukvårdslarm (så kallade IVPA, i väntan på ambulans). Antalet bränder i skog och mark minskade under 2023 och minskningen beror sannolikt på en mer nederbördsrik sommar jämfört med 2022. Det var däremot fler utryckningar kopplade till översvämningar och regnoväder. Vi ser även en fortsatt ökning av suicidlarm som skulle kunna vara ett resultat av en större benägenhet hos människor att ringa SOS vid oro för situationer med misstänk suicid.