Avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet

Allmänt

Dessa avgifter gäller för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet inom ramen för Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) inom Räddningstjänsten Östra Götaland. Avgifterna avser ansökan om tillstånd och föreståndare som föranletts av bestämmelserna enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tillsyn, genom tillsynsbesök, som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO respektive lagen om brandfarliga och explosiva varor. Avgifter som tas ut i samband med myndighetsutövning är momsfri.

Avgifterna är framtagna enligt principer där full kostnadstäckning varit ekonomisk målsättning. Det utgår ingen avgift för förelägganden.

För att beräkna handläggningskostnad per timme har förbundet använt sig av SKR:s beräkningsmall.

Avgift tillsyn LSO med uppskattad tidsåtgång

När det gäller samtliga avgifter består dessa av en fast respektive en rörlig tidsfaktor som multipliceras med gällande timtaxa. Timkostnaden är baserad på lönekostnader (inkl. PO) samt fördelade gemensamma kostnader. Timtaxan uppgår 2024 till 1 176 kr. I grundavgiften ingår administration och restid. Den rörliga timkostnaden förväntas täcka: start av ärende, förberedelse inför tillsynsbesök, besök, efterarbete, tillsyn, beredning av beslut och avslut av ärende som debiteras för varje påbörjad halvtimme.

I dokumentet Avgifter LSO och LBE (ej tillgänglighetsanpassat) finns avgiftssystemet mera utförligt beskrivet, med exempel på schablonkostnader för tillsyn och tillstånd.

Avgifter LSO och LBE

I dokumentet

I dokumentet Avgifter LSO och LBE finns avgiftssystemet mera utförligt beskrivet och med exemplet på schablonkostnader för tillsyn och tillstånd.