Räddningstjänsten Östra Götaland i samarbete med MSB för att utveckla tidiga hjälpinsatser

Publicerad 13 september 2023 kl 08:02

Att snabbt få hjälp av civila och andra aktörer vid olyckor är framgångsrikt. Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) skapar ett nationellt kunskapscenter med fokus inom området: respons i det tidiga skedet. Samverkan sker med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Räddningstjänstområdet är i behov av utveckling för att möta samhällets risker, med nya och effektivare sätt att respondera vid olyckor. Sedan lagändringar 2021 kan kommuner numera överlåta åt någon annan att vidta inledande åtgärder vid räddningsinsatser, vilket möjliggör användandet av civila och andra aktörer för att snabbare kunna begränsa skador.

Räddningstjänsten Östra Götaland har tillsammans med MSB beslutat om att gemensamt bygga upp och driva ett nationellt kunskapscenter inom området respons i det tidiga skedet de kommande fem åren.

Det blir det första av sitt slag, och markerar ett stort kliv framåt i det gemensamma nationella arbetet för att öka räddningstjänsters utveckling av respons i det tidiga skedet, säger förbundsdirektör Ulf Lago.

Centret ska utveckla räddningstjänstorganisationers möjlighet att använda andra för att respondera i olyckors tidiga skede. Arbetet i centret ska utgå från nationellt identifierade behov och redan genomförd forskning. Allt för att leda utvecklingen inom området framåt med hjälp av flera olika aktörer. Målet är att antalet räddningstjänster som på ett organiserat sätt arbetar med civila, semiprofessionella eller andra typer av åtgärder för respons i det tidiga skedet, successivt ökar. Vi inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska leda kunskapscentret, och samla landets räddningstjänster men även föra samman forskare, innovatörer och näringslivet i frågan.

Vi är glada och stolta över att vara med och vara drivande på nationell nivå inom området, med syftet att göra skadorna mindre, säger Michael Wahlqvist, utvecklingsstrateg inom Räddningstjänsten Östra Götaland som kommer att ansvara för kompetenscentret.

Den förväntade effekten i samhället är att fler olyckor begränsas i sitt tidiga skede. Det kommer att gynna alla som drabbas av en olycka, och även skapa trygghet i samhället, avslutar Ulf Lago.