Nya lagkrav på dig som hanterar explosiva varor

Den 1 augusti 2021 skärptes lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Bland annat måste nu alla som på olika sätt hanterar explosiva varor anmälas och bli prövade.  Dessutom är reglerna hårdare när det gäller tillstånd; du måste ha lämnat in ansökan senast fyra veckor innan ditt gamla tillstånd slutar att gälla.

Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) har förändrats, något som påverkar alla verksamheter som hanterar explosiva varor. Det kommer att innebära omfattande förändringar av rutinerna vid tillståndsprövningar, både för företag och för myndigheter.

Anledningen till att man har ändrat i lagen är att försvåra illegal hantering av explosiva varor. Den största förändringen handlar därför om högre krav på individnivå: personer som i verksamheten har tillgång till explosiva varor kommer helt enkelt att kontrolleras hårdare. Dessa personer brukar kallas ”deltagare”. Detsamma gäller personer som på olika sätt har inflytande över verksamheter där man hanterar explosiva varor.

Samtidigt som LBE skärptes, gjorde man flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE). I MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor finns kompletterande bestämmelser om vilken typ av verksamheter som är undantagna från kravet på anmälningsplikt samt vilken information som ska ingå i anmälan.

Personer som hanterar explosiva varor kontrolleras nu hårdare

Efter förändringarna i LBE finns nu ett krav (9 a § LBE) på att tillståndspliktiga verksamheter ska anmäla de personer som på olika sätt kommer i kontakt med explosiva varor – till exempel genom hantering, överföring, import eller export. Verksamheterna ska anmäla dessa personer till tillståndsmyndigheten – det vill säga till oss på Räddningstjänsten Östra Götaland, om din verksamhet ligger i någon av våra medlemskommuner.

När vi fått in anmälan, kommer vi sedan att pröva de aktuella personernas lämplighet att arbeta med explosiva varor. Det finns dock ett undantag: De personer som endast jobbar med explosiva varor av begärlighetsgrad C – som är mindre stöldbegärliga – enligt MSB:s föreskrifter (MSBFS 2019:1) behöver inte anmälas eller prövas.

Vi kommer också att pröva personer med ”betydande inflytande över verksamheten”, till exempel VD, styrelse eller ordförande. Här finns inga undantagna verksamheter utan detta gäller även verksamheter som hanterar fyrverkerier.

Alla måste vara godkända senast 1 februari 2022

Ändringarna i lagen började som sagt gälla den 1 augusti. Men genom en övergångsperiod på sex månader, finns viss tid att hinna handlägga alla anmälningar om deltagare och föreståndare hos de verksamheter som redan har ett tillstånd för hantering av explosiva varor.

Det betyder att senast den 1 februari 2022 måste alla – såväl deltagare som föreståndare –  vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Den som bedriver verksamhet med deltagare eller föreståndare som inte är godkända efter den 1 februari riskerar att få tillståndet återkallat. Man kommer inte att kunna få dispens i väntan på godkännande.

Vilka kommer att prövas?

När det är en enskild person som själv ska hantera brandfarliga eller explosiva varor, prövar vi denna persons lämplighet. När det är en verksamhet i form av en juridisk person som söker tillstånd ska i stället de personer som har betydande inflytande över verksamheten prövas:

color-yellow

Dessa kan prövas om verksamheten är en juridisk person:

 • Om en sökande är ett aktiebolag så prövas VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav menas en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag så prövas bolagsmän och verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening så prövas VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening så prövas ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Så går prövningen till

När vi har tagit emot tillståndsansökan remitterar vi ärendet vidare till Polismyndigheten som i sin tur kontrollerar uppgifterna mot belastnings- och misstankeregistret. Sedan är det vi som tillståndsmyndighet som beslutar om er verksamhet får tillstånd eller inte.

De personer som är anmälda som deltagare och föreståndare ska godkännas och ska antingen namngivas i tillståndet eller finnas med i en lista som vi bifogar som bilaga till tillståndet.

De personer som har betydande inflytande över verksamheten kommer inte att finnas namngivna i tillståndet eller i bilagor, men om de inte bedöms lämpliga kan det påverka möjligheterna för verksamheten att beviljas tillstånd.

Skicka in anmälan omgående för att vara säker på att bli godkända i tid

Vi kommer att få många anmälningar om deltagare och personer med betydande inflytande till oss. Eftersom vi behöver remittera dessa till Polisen, så är det viktigt att du skickar in anmälningarna så snart som möjligt, så att vi hinner ta beslut innan den 1 februari 2022. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under övergångsperioden riskerar att inte få sina godkännanden klara till den 1 februari 2022.

Här hittar du blanketten för anmälan av deltagare och personer med betydande inflytande

Sök nytt tillstånd i god tid

Ytterligare en ny regel i LBE gör att det finns ändrade krav för att få fortsätta driva en verksamhet samtidigt som man väntar på ett nytt tillstånd. Därför är det viktigt att ni söker nytt tillstånd i god tid. Ni får enbart lov att fortsätta verksamheten om ni lämnat in er nya ansökan senast fyra veckor innan ert gamla tillstånd löper ut. Denna regel gäller alla tillstånd, även för brandfarlig vara.

Ny prövning när personer byts ut

På samma sätt som för föreståndare och deltagare så gäller att om någon av de anmälda personerna i ledande ställning inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer, så ska ni så snart som möjligt anmäla detta till oss som tillståndsmyndighet.

Avgifter för deltagare

På samma som att vi på räddningstjänsten tar ut avgifter för föreståndare, så kommer vi att ta betalt för beslutet om deltagare.

Sammanfattning:

 • Krav på anmälan av personer som deltar i verksamhet med explosiva varor (9 a §).
 • Brottsförebyggande åtgärder vid inrättande av byggnader och anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor (tidigare endast olycksförebyggande krav) (10 §).
 • Nyheter vid tillståndsprövning: Lämplighetsprövning av den som söker tillstånd, föreståndare och personer som är anmälda deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska prövningen även omfatta de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten (19 §).
 • Tillståndsmyndigheten ska godkänna personer som anmälts som deltagare i verksamhet med explosiva varor. Godkännande är ett krav för att få delta i verksamheten (19 a §).
 • Tillstånd för hantering eller överföring av explosiva varor som beslutas av en kommun, i detta fall räddningstjänsten, får gälla i högst tre år (19 b §)
 • Om föreståndare, deltagare i verksamhet med explosiva varor eller personer som har betydande inflytande över verksamheten byts ut eller någon tillkommer ska detta så snart som möjligt anmälas till tillståndsmyndigheten. Nya föreståndare och deltagare ska godkännas av tillståndsmyndigheten (19 d §).
 • Nya skäl för att återkalla tillstånd: Förutsättningarna är inte längre uppfyllda eller det finns annan skälig anledning att återkalla tillståndet (20 §)
 • Avgift får tas ut även för godkännande av deltagare (27 §)