Förbudsskylt som visar att det är förbjudet att grilla med öppen låga.

Frågor och svar om eldningsförbudet

Det råder eldningsförbud i hela Östergötlands län. Här listas ett antal frågor och svar kopplat till det. Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?
Ja, du får grilla och elda på egen tomt om den befinner sig sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Det spelar därför roll var din tomt ligger.

Förbudet gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs och grenar.

Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?
Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?
Ja, förbudet gäller inte eldning med gas. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Får jag använda stormkök i skog och mark?
Ja, användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas inte av eldningsförbudet. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Går det att få dispens från eldningsförbudet för att elda i skog och mark?
Länsstyrelsen får medge undantag/dispens från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl. Du vänder dig till Länsstyrelsen med ansökan om dispens.

Får jag använda fyrverkeri?
Nej.

Får jag använda campingkök?
Aktiviteter som innefattar förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen, exempelvis ogräsbränning eller campingkök, omfattas inte av eldningsförbudet.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?
Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?
Information kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?
Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?
Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen igen eftersom du riskerar att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?
Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam.