Visselblås

Här kan du larma om allvarliga oegentligheter enligt visselblåsarlagen. Din anmälan går till en extern part som utreder din anmälan. Du som kan göra en anmälan kan vara anställd hos oss, förtroendevald i vår direktion, leverantör, samarbetspartner, praktikant, konsult eller liknande hos oss. Din anmälan ska gälla ett missförhållande inom eller kopplat till förbundet.

När du gör en anmälan kan du hela tiden vara anonym.

Du gör anmälan via denna länk:

https://whistleblowing.crdprotection.com/rtog/

Vad kan du anmäla?
Via visselblåsarsystemet ska ”allvarliga missförhållanden som har ett allmänintresse” anmälas. Områden som nämns för detta är exempelvis inom offentlig upphandling, finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, miljöskydd, folkhälsa, konsumentskydd och livsmedelssäkerhet.

Vad ska du inte anmäla via visselblåsarsystemet?
Det som inte ska anmälas här gäller en enskild arbetstagares arbetssituation, synpunkter på arbetsuppgifter, -miljö eller liknande. Det ska istället tas med närmaste chef, eller om denne inte agerar, med annan chef eller skyddsombud.