Vem är särskilt riskutsatt?

För att identifiera och kartlägga vilka personer som skulle kunna komma att beröras av stärkt brandskydd kan man ha dessa beskrivningar som utgångspunkt:

 • Personen har ett beteende som medför ökad brandrisk.
 • Personen har begränsad förmåga att uppmärksamma en brand. 
 • Personen har begränsad förmåga att själv agera i samband med en brand. 

Det är riskbeteendet hos den enskilde och de förutsättningar individen har att reagera och agera som styr behovet av ett stärkt brandskydd. Gemensamt för dem som omkommer till följd av brand är att någon eller några av delarna uppmärksamhet, reaktion och beslut samt förflyttning har fallerat. Undantag för detta är självmordsbränder. En grundläggande skyddsfaktor verkar vara att den boende behöver ha kapacitet att hantera en bostadsbrand för att överleva, det vill säga ha förmåga att själv eller med hjälp av andra snabbt reagera och ta sig ut från bostaden.

Riskfaktorer

Personer som bedöms vara särskilt utsatta stämmer in på en eller flera av nedanstående punkter. Det är ofta kombinationen av flera riskfaktorer som gör personen riskutsatt, inte en enskild faktor.

 • äldre
 • missbruk och beroende
 • fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar
 • ensamboende
 • demenssjukdom
 • psykisk sjukdom och psykisk störning
 • tidigare inträffade tillbud
 • boende långt ifrån hjälp

Exempel på vad som kan göra en person särskilt utsatt

Här nedan följer några konkreta exempel på vad som kan göra en person särskilt utsatt vid en bostadsbrand. Om någon eller några av dessa punkter överensstämmer med en boende är det viktigt att se över brandskyddet i hemmet och överväga ett stärkt brandskydd.

Nedsatt hörsel kan göra att man inte uppfattar larmet från brandvarnaren.
Den som ser dåligt eller har problem att röra sig kan ha svårt att snabbt sätta sig i säkerhet.
Om man har minnessvårigheter kan det vara svårt att göra rätt saker vid en brand. Man kan ha svårt att bedöma en situation, göra saker i en lämplig ordning eller larma. Glömska kan också göra att man ibland glömmer maten på spisen eller att släcka levande ljus.
Om man ofta är påverkad av läkemedel eller alkohol kan man ha svårt att uppfatta en brand. Ibland har man också ett beteende som ökar risken för att en brand uppstår, exempelvis om man råkar somna med en cigarett i handen.
Många bränder där människor avlider är rökningsrelaterade. Det är ofta personer som är påverkade av exempelvis alkohol eller har nedsatta funktioner som har en högre risk för eller vid en rökningsrelaterad brand.

Ta gärna del av bifogat material för vidare information i ert arbete med stärkt brandskydd: