Chef

Som chef ansvarar man för andra medarbetare i både med- och motgång. Chefer finns på flera olika nivåer i organisationen. Några leder och ansvar för verksamheten genom andra chefer och andra leder medarbetare direkt i verksamheten.

Ett annat ansvar är att ha arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal samt många andra samtal enskilt eller i grupp. Ofta har du även ansvar för ekonomi och budget i olika former. Andra och viktiga uppgifter är att kommunicera, följa upp och genomföra aktiviteter för att nå våra mål. Chefen har även ansvar för att kompetenssäkra och utveckla individer och verksamheten inom sitt ansvarsområde.

En stor uppgift är att samverka med andra chefer inom organisationen för att skapa ett sammanhang, tydlighet och förståelse för uppdraget.

En stor del av din och chefskollegors tid upptas av möten i olika forum, planering, uppföljning och säkerställande av kunskapsåterföring till medarbetare. Detta för att bli en ännu bättre och ständigt lärande organisation. Dialog och kommunikation med andra chefer samt medarbetare upptar också mycket tid.

Att vara chef innebär stora utmaningar i att fatta så bra beslut som möjligt för verksamhetens bästa. Det kan göras tillsammans med enskilda medarbetare, fackliga organisationer eller arbetsgrupper. En stor utmaning är också att synas i verksamheten och att informera och kommunicera ut fattade beslut i rätt tid, till rätt individer, i rätt forum.