Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket

Informationen senast uppdaterad 2019-10-01

Bakgrund

Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket (nedan kallat Tekniska verken) bedriver sådan verksamhet på deras kraftvärmeverk att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras. Tekniska Verkens Biogasanläggning Kallerstad omfattas av den lägre kravnivån.

Det innebär även att verksamheten omfattas av 2 kap. 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (nedan förkortat LSO). De klassificeras alltså som en farlig verksamhet av Länsstyrelsen, vilket innebär att deras verksamhet kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.

Kontaktuppgifter

Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket
Adress: Södra Oskarsgatan 7, 582 73 Linköping
Tel: Växel 013 – 20 80 00
Kontaktpersoner: Säkerhetsansvarig eller miljöansvarig

Karta över Linköping, som visar var Tekniska verken, kraftvärmeverket, ligger.
Tekniska verkens kraftvärmeverk öster om centralstationen i Linköping.

Verksamhet och farliga ämnen

Tekniska verkens kraftvärmeverk används för energiproduktion i form av både el och värme genom förbränning av kol, gummi, olja, återvunnet trä, bark, m.m. Eldningsoljan lagras i invallade cisterner och från cisternerna leds eldningsoljan i rörledning till ångpannan. Leverans av eldningsolja till anläggningen sker med tankbil som lossar oljan vid en särskild lossningsplatta.

Tekniska verkens kraftvärmeverk omfattas av 2 kap. 4§ av LSO på grund av att de hanterar stora mängder eldningsolja (Eo5), som är cancerframkallande och mycket miljöfarligt för vattenlevande organismer.

Eldningsolja Eo5
Eldningsolja 5 är en tjockolja som används för eldning i värmesystem. Det är en brandfarlig vätska, men är svår att antända. Eldningsolja är cancerframkallande och vid förtäring kan det vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Små mängder räcker för att förorena dricksvatten, en deciliter eldningsolja räcker till att förorena tiotusen kubikmeter vatten. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador, framförallt för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön. 

Risker vid verksamheten på Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket

Tekniska verkens kraftvärmeverk har analyserat riskerna med sin verksamhet och identifierat att ett större läckage av eldningsolja utgör den största risken för en allvarlig olycka, då med fokus på skador för miljön.

Eldningsoljan är svår att antända, det krävs relativt hög temperatur eller energi för att antända den. Vid olyckliga omständigheter kan dock ett läckage antändas och en större brand kan då utvecklas. Röken från eldningsolja är svart, sotig och hälsoskadlig och kan vid ogynnsamt väder spridas över ett större område. Det förorenade släckvattnet från bekämpningen av en brand är giftigt för människa och miljö, varför det måste säkerställas att spridningen av detta släckvatten begränsas. Skulle det nå Stångån kan det leda till stora skador på djur- och växtliv.

color-red

OBS!

Röken från en brand i eldningsolja på Tekniska verken är hälsoskadlig. Personer i närområdet bör om möjligt lämna området eller söka skydd inomhus med stängda fönster och avstängd ventilation.

Varning till allmänheten vid olycka på Tekniska verken i Linköping AB, kraftvärmeverket

Vid en händelse på Tekniska verkens kraftvärmeverk varnas allmänheten och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-yellow

När du hör signalen gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i rök eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Tekniska verkens värmekraftverk har inte denna möjlighet och kommer vid behov samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV.

Räddningstjänsten Östra Götalands plan för räddningsinsatser på Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning på  räddningscentralen, en insatschef och en räddningschef i beredskap. Förutom de resurser som finns inom Räddningstjänsten Östra Götalands organisation finns direkt operativ samverkan med räddningstjänsterna i Östergötland, vilka hanteras från räddningscentralen på Lambohov.

För olyckor som kan inträffa på Tekniska verken har Räddningstjänsten Östra Götaland information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplaner som syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten kommer att upprättas när verksamhetens handlingsprogram och riskanalys är färdigställd.

Vid en olycka på Tekniska verkens kraftvärmeverk kommer Räddningstjänsten att upprätta en samverkan med relevanta funktioner på verksamheten för att på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt begränsa skadan och återställa situationen till ett statiskt och säkert läge. Räddningstjänsten kommer att använda dokumentation och annat beslutsstöd för att fatta korrekta beslut och har även möjlighet att upprätta en stab med personer som analyserar risker och handlingsalternativ.

Vid läckage av eldningsolja kommer Räddningstjänsten att begränsa omfattning och spridning av läckage och i samverkan med verksamheten och Linköpings kommuns miljökontor vidta lämpliga åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Vid en brand i eldningsolja kommer Räddningstjänsten att göra livräddande åtgärder och därefter begränsa skadan och omgivningspåverkan. Prioriteringar och beslut fattas utifrån förutsättningarna givna vid den aktuella händelsen och syftar till att avhjälpa skador på liv, hälsa och miljö. Vid brand kommer räddningstjänsten att överväga fördelarna med att släcka en brand i förhållande till de negativa konsekvenser för spridningen av skadliga ämnen till miljön som det medför. Vid en brand som är begränsad i omfattning och som inte hotar att sprida sig vidare eller orsaka skada för människor är det oftast lämpligast att låta branden brinna ut. Om röken hotar omgivningen kommer räddningstjänsten att varna berörda med hjälp av systemet för utomhusalarmering.

Utöver de lokala och regionala samverkansparter som finns har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan också hjälp fås med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Räddningstjänstens arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och/eller 2 kap. 4§ LSO ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på en nära samverkan. 

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten utför tillsyn över LSO, både avseende 2. Kap 4§ om åtgärder för farliga verksamheter och 2 kap. 2§ om skäligt brandskydd. Räddningstjänsten utfärdar också tillstånd och utför tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Många av de farliga verksamheterna hanterar brandfarlig vara eller har risker som initieras eller påverkas av en brand, varför samordnad hantering enligt de olika lagdelarna är viktigt för att få ett verksamt förebyggande och begränsande skydd. Att tillsynen samordnas med de verksamheter som också omfattas av sevesolagstiftningen, där Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet, är väsentligt eftersom de har många delar gemensamt.

LSO 2 kap 4§  ställer mer långtgående krav på företag i att begränsa konsekvenserna av en olycka som skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det innefattar att de ska;

 • analysera riskerna vid verksamheten
 • begränsa konsekvenserna av riskerna genom att ha en beredskap. Det kan vara t.ex. tekniska skyddssystem såsom sprinkler, detektorer, invallningar etc., men det kan också vara personella resurser i form av att personer med särskild kompetens finns i jour eller insatspersonal.
 • ha varningssystem för de som kan bli berörda
 • informera myndigheter när en olycka har hänt

Övningar

I allmänna råden till LSO finns krav på att farliga verksamheter ska samöva med Räddningstjänsten minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland anser att övningar, både samövningar och enskilda inom verksamheten, är mycket relevanta för att pröva och säkerställa att en olycka kan hanteras på ett tillfredställande sätt.  Räddningstjänsten har därför upprättat en övningsplan för samtliga farliga verksamheter. Denna plan innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast, samt när nästa övning ska ske. Övningar ska hållas regelbundet med Tekniska verken för att identifiera brister i beredskapen, insatsplaner och räddningstjänstens förmåga samt för att utveckla säkerhetshöjande åtgärder.

color-grey

Ytterligare information:

 • Sevesolagstiftningen eller Lagen om skydd mot olyckor, se MSB:s webbsida
 • Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.