Arla Foods AB

Informationen senast uppdaterad 2020-10-01

Bakgrund

Arla Foods AB (nedan förkortat Arla) bedriver sådan verksamhet på deras kraftvärmeverk att de omfattas av 2 kap. 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (nedan förkortat LSO). De klassificeras alltså som en farlig verksamhet av Länsstyrelsen, vilket innebär att deras verksamhet kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Enligt lagstiftningen är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning analysera riskerna och hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Kontaktuppgifter:

Arla Foods AB
Adress: Roxtorpsgatan 3, Linköping
Kontaktperson: Funktionen säkerhetsansvarig
Telefon: Växel 013-240700
E-post: –

Arlas lokalisation på Roxtorpsgatan i Linköping.

Verksamhet och farliga ämnen

Arla producerar mejeriprodukter som sedan skickas ut till butiker. För att kunna hålla produkterna nedkylda krävs större kylsystem som drivs med kondenserad ammoniak.

Arla omfattas av 2 kap. 4§ av LSO på grund av att de hanterar stora mängder ammoniak, som är en giftig och frätande gas.

Ammoniak

Ammoniak är en giftig och frätande gas som förvaras under tryck. Vid ett läckage förångas ammoniak och är då giftigt vid inandning samt orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ammoniak är också mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Risker vid verksamheten på Arla Foods AB

Arla har analyserat riskerna vid anläggningen och funnit att ett läckage av ammoniak i flytande form utgör den största risken för en allvarlig kemikalieolycka.

Ett större läckage av ammoniak kan inträffa både inomhus och utomhus, vilket påverkar spridningsområdet och hastigheten som det sprids med. Ett läckage inomhus begränsas först inom byggnaden innan det läcker ut i otätheter, medan ett läckage utomhus direkt kan spridas över ett större område. Arlas kylsystem är nytt och risken för läckage i kondensatorerna utomhus är väldigt liten. Ammoniak kan leda till förgiftnings- och frätskador på personer i närheten. Ammoniak drabbar i första hand andningsorganen och astmatiker är speciellt känsliga. Doften och förnimmelsen av ammoniak känns dock i långt innan det blir skadliga koncentrationer varför friska personer ofta hinner sätta sig i säkerhet.

color-red

OBS!

Ett läckage av ammoniak är giftigt och frätande, främst för andningsvägarna.

Personer i närheten bör söka skydd inomhus med stängda fönster och ventilation så att huset blir så tätt som möjligt. Kontakt med läckage eller förorenat släckvatten ska undvikas.

Varning till allmänheten vid olycka på Arla Foods AB

Vid en händelse på Arla aktiveras ett lokalt utrymningslarm som hörs på anläggningen. Allmänheten varnas och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

color-yellow

När du hör signalen gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i rök- eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Arla har inte denna möjlighet och kommer att samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV, vid behov redan under larmfasen.

Räddningstjänsten Östra Götalands planering för räddningsinsatser på Arla Foods AB

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap. Förutom de resurser som finns inom Räddningstjänsten Östra Götalands organisation finns direkt operativ samverkan med räddningstjänsterna i Östergötland, vilka hanteras från räddningscentralen på Lambohov.

För olyckor som kan inträffa på ARLA har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsplaner med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplanerna syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid ett läckage av ammoniak kommer Räddningstjänsten i första hand att rädda personer i omedelbar fara, därefter begränsa skadan och omgivningspåverkan. Detta kommer att ske genom att säkerställa att personer i riskområden utomhus sätts i säkerhets inomhus, alternativt utryms. Samtidigt kommer räddningstjänsten att utföra livräddande personsanering på människor som varit utsatta för skadliga koncentrationer av ammoniak, utföra akut sjukvård och genom att varna personer i hotade områden. I andra hand kommer Räddningstjänsten i samverkan med verksamheten, om det inte redan är utfört, att stoppa eller begränsa utflödet av ämnet och i nödvändig omfattning normalisera situationen. Prioriteringar och beslut fattas utifrån förutsättningarna givna vid den aktuella händelsen och syftar till att avhjälpa skador på liv, hälsa och miljö för att begränsa påverkan. Räddningstjänsten Östra Götaland har utrustning och kompetens för att arbeta i miljöer med mycket höga koncentrationer av giftiga och frätande ämnen. Speciell utrustning finns även för sanering av skadade personer. Både Räddningstjänsten och Arla är medvetna om det särskilda behovet att tidigt aktivera varningssystemet VMA vid en större händelse på Arla.

Utöver verksamheten samt de lokala och regionala samverkansparter som finns har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Tillsynsmyndigheternas arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Arla Foods AB
I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och/eller 2 kap. 4§ LSO ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på ett nära samarbete.

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten utför tillsyn över LSO, både avseende 2. Kap 4§ om åtgärder för farliga verksamheter och 2 kap. 2§ om skäligt brandskydd. Räddningstjänsten utfärdar också tillstånd och utför tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Många av de farliga verksamheterna hanterar brandfarlig vara eller har risker som initieras eller påverkas av en brand, varför samordnad hantering enligt de olika lagdelarna är viktigt för att få ett verksamt förebyggande och begränsande skydd. Att tillsynen samordnas med de verksamheter som också omfattas av sevesolagstiftningen, där Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet, är väsentligt eftersom de har många delar gemensamt.

LSO 2 kap 4§ ställer mer långtgående krav på företag i att begränsa konsekvenserna av en olycka som skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det innefattar att de ska:

 • analysera riskerna vid verksamheten
 • begränsa konsekvenserna av riskerna genom att ha en beredskap. Det kan vara t.ex. tekniska skyddssystem såsom sprinkler, detektorer, invallningar etc., men det kan också vara personella resurser i form av att personer med särskild kompetens finns i jour eller insatspersonal.
 • ha varningssystem för de som kan bli berörda
 • informera myndigheter när en olycka har hänt

Övningar

I allmänna råden till LSO finns krav på att farliga verksamheter ska samöva med Räddningstjänsten minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland anser att övningar, både samövningar och enskilda inom verksamheten, är mycket relevanta för att pröva och säkerställa att en olycka kan hanteras på ett tillfredställande sätt. Räddningstjänsten har därför upprättat en övningsplan för samtliga farliga verksamheter. Denna plan innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast, samt när nästa övning ska ske. Övningar ska hållas regelbundet med Arla för att identifiera brister i beredskapen, insatsplaner och räddningstjänstens förmåga samt för att utveckla säkerhetshöjande åtgärder.

color-yellow

Ytterligare information:

 • Lagen om skydd mot olyckor, se MSB:s webbsida här.
 • För frågor om tillsynen över verksamheten eller kring myndighetsutövningen, kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Denna information finns också i PDF-format. Kontakta oss om du vill ha ett exemplar: info@rtog.se