Billerud Sweden AB

Informationen senast uppdaterad 2023-05-15

Bakgrund

Billerud Sweden AB bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Billerud Sweden omfattas av den högre kravnivån.

Kontaktuppgifter

Billerud Sweden Skärblacka AB
Bergslagsvägen 46, Skärblacka
Tel: 011 – 24 53 00

Kontaktperson: Tomas Söderberg, brand- och säkerhetsansvarig

Karta över Skärblacka med Billerud Swedens område markerat i rött.
Billerud Sweden lokalisation i Skärblacka.

Verksamhet och farliga ämnen

Billerud Sweden Skärblacka bruk är ett massa- och pappersbruk som producerar olika typer av pappersmassor. Av massan tillverkas blekt avsalumassa för försäljning, blekt kraftpapper, oblekt säckpapper samt fluting som är det veckade mittskiktet i kartong. Tillverkningen sker på fyra pappersmaskiner och en fläkttorkmaskin. Produktionsenheterna kan grovt delas in i vedrenseri, massabruk, kemikalieåtervinning och pappersbruk.

Farliga ämnen hanteras i huvudsak inom massafabriken och kemikalieåtervinningen. Här lossas och lagras främst gasol i stora mängder, men även syrgas, väteperoxid och natriumklorat. Merparten av kemikalierna transporteras till bruket på järnväg.

Billerud Sweden omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå på grund av att deras hantering av brandfarliga gaser, gasol, överstiger 50 ton.

Gasol
Gasol är en mycket brandfarlig gas som förvaras tryckkondenserat under tryck. Gasol antänds lätt och kan brinna i ett explosionsartat förlopp under vissa omständigheter. Om förvaringstank eller andra trycksatta delar utsätts för värme kan det leda till en kärlsprängning, en så kallad BLEVE. Det är dock mycket ovanligt i Sverige.

Väteperoxid
Väteperoxid är en oxiderande vätska, vilket innebär att det är ett brandunderstödjande ämne som vid en brand kan orsaka ett intensivt brandförlopp. Vissa oxiderande ämnen kan ge explosionsartade brandförlopp eller våldsamma reaktioner tillsammans med något bränsle, eller själva sönderfalla våldsamt om de hettas upp. Om ämnet kommer i kontakt med brännbara organiska material kan detta antändas spontant. Väteperoxid är också frätande och orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon samt är skadligt vid inandning.

Natriumklorat
Natriumklorat är ett fast ämne som är oxiderande vilket innebär att det är ett brandunderstödjande ämne som vid en brand kan orsaka ett intensivt brandförlopp. Natriumklorat kan självantända eller explodera vid kontakt med brännbara material, metallpulver eller ammoniumföreningar. Natriumklorat är skadligt vid förtäring och giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Syrgas
Syrgas är en oxiderande gas som förvaras under kylkondenserat under tryck. Det innebär att den är brandunderstödjande och vid en brand orsakar ett intensivt brandförlopp. Många material som är obrännbara i luft kan antändas med hjälp av syrgas.

Risker vid verksamheten på Billerud Sweden AB

Billerud Sweden har analyserat riskerna vid anläggningen och funnit att riskerna för allmänheten främst är explosion till följd av ett gasolutsläpp.

Vid ett större utsläpp av gasol, som är en tyngre gas än luft, kan gasen driva i väg med vinden eller längs marken och senare antändas. Den explosion som då uppstår kan orsaka stora skador på oskyddade människor utomhus, vilket kan resultera svåra brännskador och skador till följd av tryckvågen. Människor är bättre skyddade inomhus mot en sådan explosion. Den tryckökning som explosionen medför kan i tät bebyggelse också orsaka skador materiella skador närmast explosionen och personer kan bli klämda av rasmassor där.

Sannolikheten för en explosion som får effekter utanför anläggningen har dock bedömts som små.

color-red

OBS!

Ett utsläpp av gasol kan orsaka en kraftig brand och/eller explosion.

Personer i närheten bör söka skydd inomhus med stängda fönster och ventilation så att huset blir så tätt som möjligt. Undvik att vistas intill ytterväggar.

Varning till allmänheten vid olycka på Billerud Sweden AB

Vid en händelse på Billerud varnas och informeras allmänheten vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-red

När du hör signalen gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i rök eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Billerud Sweden har denna möjlighet och kan på egen hand aktivera ett VMA som Räddningstjänsten Östra Götaland sedan kompletterar med information till radio och TV.

 

Räddningstjänsten Östra Götalands plan för räddningsinsatser på Billerud Sweden AB

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap.

För olyckor som kan inträffa på Billerud Skärblacka har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsplaner med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplanerna syftar till att underlätta och stödja räddningspersonalen i syfte att på ett effektivt sätt kunna begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid en explosion till följd av ett gasolutsläpp på Billerud Sweden kommer Räddningstjänsten Östra Götaland att i samverkan med deras personal för att säkerställa att inte fler explosioner äger rum. Om byggnadsdelar kollapsat kommer arbetet att inrikta sig på att söka efter personer. Räddningstjänsten kommer att samverka med experter i hållfastighet för att på ett så säkert sätt som möjligt söka igenom rasmassorna. Resurser för att göra tunga lyft har räddningstjänsten på specialenheter och övrig nödvändig utrustning kommer att rekvireras från företag i regionen. För att eftersöka saknade personer har Polismyndigheten hundar speciellt utbildade på att söka efter människor.

Utöver dessa lokala och regionala samverkansparter har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Räddningstjänstens arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Billerud Sweden AB

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på ett nära samarbete.

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och tillsynen utförs av Länsstyrelsen. I tillsynen deltar företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten. För information om den senast utförda tillsynen eller planerade tillsyner på Billerud Sweden , se Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland eller kontakta dem på 010-223 50 00.

Utöver denna tillsyn utför Räddningstjänsten tillsyn utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En särskild paragraf (2 kap. 4§) i denna lag ställer mer långtgående krav på företag som bedömts bedriva verksamhet där en olycka skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Samtliga företag som omfattas av den så kallade Sevesolagen omfattas också av denna paragraf och benämns som farliga verksamheter. Med stöd av denna lag för Räddningstjänsten Östra Götaland en dialog med verksamhetsutövaren om vilken beredskap verksamheten bör hålla inför en eventuell olycka.

Övningar

I Sevesolagstiftningen finns krav på att verksamheter som omfattas av den högre kravnivån och räddningstjänsten ska samöva minst en gång var tredje år. För detta finns en upprättad övningsplan som omfattar samtliga Sevesoverksamheter och innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast samt när nästa övning ska ske. Övningar hålls regelbundet med Billerud Sweden för att identifiera brister i beredskapen och för att utveckla och hitta nya säkerhetshöjande åtgärder.

color-yellow

Ytterligare information:

 • Sevesolagstiftningen, se MSB:s webbsida.
 • Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Länsstyrelsen på 010-223 50 00 eller Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats på Billerud Sweden vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Denna information finns också i PDF-format. Kontakta oss om du vill ha ett exemplar: info@rtog.se.