Swed Handling AB

Informationen senast uppdaterad 2021-01-11 

Bakgrund

Swed Handling AB bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras. Swed Handling omfattas av den lägre kravnivån.

Kontaktuppgifter

Swed Handling AB
Adress: Hanholmsvägen 34, Norrköping
Tel: 011-248484 (växel)
Kontaktperson: Säkerhetsansvarig

Verksamhet och farliga ämnen

Swed Handlings verksamhet består försäljning av kemikalier till industri och grossistföretag.

De processer som förekommer är:

 • Distribution av obrutna förpackningar. Bolaget har egna lastbilar för att distribuera varor till kunderna.
 • Omtappning/ ompackning av fasta och flytande produkter från cisterner till emballage i olika storlekar, eller från större till mindre emballage. Kan ske manuellt eller med fyllningsmaskin. Emballage som hanteras är allt från 1000-liter IBC-behållare ner till 1-litersflaskor. Fasta produkter (pulver) hanteras i säckar och burkar av olika storlekar.
 • Spädning av flytande produkter till lägre koncentrationer.
 • Beredning (uppblandning av pulver med vatten)
 • Tillverkning enligt receptur. Endast fysikaliska blandningar av olika kemiska ämnen förekommer, Bolaget har inga processer som inbegriper kemiska reaktioner.
 • Behandling av farligt avfall. Bolaget tar i vissa fall emot farligt avfall från kunder för mellanlagring och upparbetning eller vidaretransport till lämplig avfallsanläggning.

Swed Handling omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå på grund av att hanteringen av oxiderande vätskor och fasta ämnen, kategori 1, 2 eller 3, överstiger 50 ton samt att summan av hanteringen av kemikalier klassificerade som farliga för vattenmiljön i kategorin akut 1 eller kronisk 1 och farliga för vattenmiljön i kategorin kronisk 2 tillsammans överstiger 1. Exempel på kemikalier som hanteras är bl. a natriumnitrit, väteperoxid, natriumhypoklorit, ammoniak-lösning, starka syror och baser samt brandfarliga vätskor.

Oxiderande ämnen (t ex natriumnitrit, väteperoxid)
Brandunderstödjande ämnen och vid en brand kommer brandens intensitet att öka. De är starkt reaktiva och reagerar med många andra ämnen. En del är så reaktiva att de kan antända organiska material (t ex kläder, papper, kartong, trä etc.) som de kommer i kontakt med och orsaka en brand.

Miljöfarliga ämnen (t ex natriumhypoklorit)
Giftiga för vattenmiljön och kan ge upphov till akuta och/ eller kroniska skador på vattenlevande organismer. Natriumhypoklorit kan tillsammans med syra utveckla giftig klorgas.

Ammoniaklösning
En lösning som består av ammoniakgas (giftig och frätande), vilken har lösts i vatten. Lösningen avger ångor som har dessa egenskaper, men är främst farlig vid direktkontakt mellan lösningen och hud eller luftvägar.

Starka syror och baser
Frätande ämnen som orsakar kemiska brännskador vid kontakt med hud och ögon. Vissa av dem avger frätande ångor vid upphettning eller reaktion med andra ämnen.

Brandfarliga vätskor
Brandfarliga vätskor hanteras i stora mängder på Swed Handling. Dessa antänds lätt och en brand kan resultera i ett intensivt och snabbt förlopp. Eftersom flera av dessa är lättflyktiga kan ångor sprida sig över ett större område innan antändning och under vissa omständigheter resultera i ett explosionsartat förlopp.

Risker vid verksamheten på Swed Handling AB

Swed Handling har analyserat riskerna vid anläggningen och funnit att tre scenarier utgör den största risken för en allvarlig kemikalieolycka, läckage, felaktig/oavsiktlig blandning av kemikalier och brand.

Ett större läckage av kemikalier som kan nå utanför Swed Handlings anläggning bedöms som mindre sannolikt. För människor som vistas inom verksamhetsområdet kan ett läckage resultera i frätskador eller direktkontakt med ett giftigt ämne.

Vid felaktig/ oavsiktlig blandning av kemikalier bedöms den allvarligaste konsekvensen vara att en syra blandas med en bas, varvid häftig värmeutveckling och stötkokning med frätande varma stänk kan uppkomma. Även gaserna som uppkommer är frätande och kan vara giftiga. Det bedöms dock som osannolikt att livshotande koncentrationer kan uppstå utanför verksamhetsområdet.

En större brand är det scenario som bedöms ge de allvarligaste konsekvenserna för personer och miljö i närområdet. På grund av de stora mängder brandfarlig vara som Swed Handling hanterar kan brandförloppet vara mycket häftigt och snabbt utvecklas i omfattning. Om de farliga kemikalier som Swed Handling hanterar, involveras i en brand och hettas upp kan giftiga gaser avges. De giftiga gaser som främst kan bildas är svaveldioxid och nitrösa gaser, men också vätecyanid. Gaserna påverkar i första hand andningsorganen och kan ge bestående skador även i låga doser. Astmatiker är speciellt känsliga.

color-red

OBS!

Om en större brand på Swed Handling involverar giftiga ämnen kan det bildas ett moln med giftiga gaser, främst vätecyanid, svaveldioxid och nitrösa gaser. Inandning eller hudkontakt av dessa gaser kan orsaka frätskador, andnöd och till och med dödsfall på människor.

Personer som vistas i gasmolnet eller i röken från en brand bör om möjligt lämna området eller söka skydd inomhus med stängda fönster och avstängd ventilation. Kontakt med läckage eller förorenat släckvatten bör undvikas.

Vid en händelse på Swed Handling aktiveras ett lokalt utrymningslarm som hörs på anläggningen. Allmänheten varnas och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-red

När du hör signalen, gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och Tv-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i rök eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Swed Handling har inte denna möjlighet och kommer vid behov samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV.

 

Räddningstjänsten Östra Götalands planering för räddningsinsatser på Swed Handling AB

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap.

För olyckor som kan inträffa på Swed Handling har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsstöd med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsstödet syftar till att underlätta och stödja räddningspersonalen i syfte att på ett effektivt sätt kunna begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid ett läckage kommer Räddningstjänsten att begränsa omfattning och spridning av läckage och i samverkan med Norrköpings Bygg- och Miljökontor och vidta lämpliga åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Vid en felblandning kommer Räddningstjänsten att utnyttja nödvändig expertis för att komma fram till lämplig åtgärd. Inriktningen kommer att vara att reducera olyckans påverkansområde genom att dämpa eller eliminera reaktionen mellan ämnena för att begränsa påverkan på människors hälsa och miljön utanför verksamhetsområdet.

Vid en större brand som involverar giftiga gaser, kommer Räddningstjänsten i första hand att rädda personer i omedelbar fara, därefter begränsa skadan och omgivningspåverkan. Detta kommer att ske genom att utrymma personer i riskområdet, utföra livräddande personsanering på människor som varit utsatta för höga koncentrationer skadliga ämnen i brandrök, utföra akut sjukvård och genom att varna personer i hotade områden. Prioriteringar och beslut fattas utifrån förutsättningarna givna vid den aktuella händelsen och syftar till att avhjälpa skador på liv, hälsa och miljö för att begränsa påverkan och normalisera situationen. Vissa av ämnena är giftiga för miljön, därför kommer Räddningstjänsten att göra avvägningar vid släckning för att inte bidra till spridning av giftiga ämnen till miljön i onödan genom påförande av släckvatten. Räddningstjänsten Östra Götaland har utrustning och kompetens för att arbeta i miljöer med mycket höga koncentrationer av giftiga och frätande ämnen. Speciell utrustning finns även för sanering av skadade personer.

Utöver de lokala och regionala samverkansparter som finns har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Tillsynsmyndigheternas arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Swed Handling AB

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på ett nära samarbete.

Tillsyn
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Seveso-regelverket och tillsynen utförs av Länsstyrelsen. I tillsynen deltar företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten. För information om den senast utförda tillsynen eller planerade tillsyner på Swed Handling, se Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland eller kontakta dem på 010-223 50 00.

Utöver denna tillsyn utför Räddningstjänsten tillsyn utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En särskild paragraf (2 kap. 4§) i denna lag ställer mer långtgående krav på företag som bedömts bedriva verksamhet där en olycka skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Samtliga företag som omfattas av den så kallade Sevesolagen omfattas också av denna paragraf och benämns som farliga verksamheter. Med stöd av denna lag för Räddningstjänsten Östra Götaland dialog med verksamhetsutövaren om vilken beredskap verksamheten bör hålla eller bekosta för att hantera en eventuell olycka.

Övningar
I Sevesolagstiftningen finns krav på att verksamheter på den högre kravnivån och räddningstjänsten ska samöva minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland har dock som mål att det för samtliga verksamheter som omfattas av sevesolagstiftningen, även på lägre kravnivån, ska ske samverkansövningar. För detta finns en upprättad övningsplan som omfattar samtliga Sevesoverksamheter och innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast samt när nästa övning ska ske. Övningar hålls regelbundet med Swed Handling för att identifiera brister i beredskapen och för att utveckla och hitta nya säkerhetshöjande åtgärder.

Ytterligare information

Här hittar du hela denna information i PDF-format.Sevesolagstiftningen, se MSB:s webbsida.

Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Länsstyrelsen på 010-223 50 00 eller Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.

Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.

Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats på Swed Handling vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.