Tekniska verken i Linköping AB, Biogasanläggning Åby-Kallerstad

Informationen uppdaterades senast 2021-06-11

Bakgrund

Tekniska Verken i Linköping AB, Biogasanläggning Åby-Kallerstad, bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras. Tekniska Verkens Biogasanläggning Kallerstad omfattas av den lägre kravnivån.

Kontaktuppgifter

Tekniska Verken i Linköping AB
Adress: Gumpekullavägen, Linköping
Kontaktperson: Gasföreståndare
Tel:  013-20 80 60 (växel)
E-post: info@tekniskaverken.se

Karta över Linköping som visar var Tekniska verkens biogasanläggning Aby-Kallerstad ligger.
Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad.

Verksamhet och farliga ämnen

Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad har en anläggning för produktion av biogas samt lagring av biogas och metangas i cisterner. Förvaring av biogas i cistern sker både i kylkondenserad form samt i komprimerad form medan metan lagras kylkondenserad. Från cisternerna lastas sedan biogas och metangas ut till tankbil från särskilt utformad lossningsplats.

Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå på grund av att deras hantering av brandfarlig gas, biogas/metan, överstiger 50 ton.

Biogas/Metan

Biogas består till allra största delen av metan. Metangas är ren metan eller så kallad naturgas som är en fossil gas som utvinns precis som petroleumprodukter.

Biogas och metangas är mycket brandfarliga gaser som förvaras under tryck genom att de kylkondenserats eller komprimerats. De antänds mcyket lätt och kan brinna i ett explosionsartat förlopp under vissa omständigheter. Om förvaringstank eller andra trycksatta delar som innehåller kylkondenserad biogas/metan utsätts för värme kan det leda till kraftig förångning/reaktion. I värsta fall kan det leda till en kärlsprängning, en så kallad BLEVE. Det är dock mycket ovanligt i Sverige.

Risker vid verksamheten på Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad

Tekniska Verken har analyserat riskerna vid anläggningen och funnit att de riskerna med störst konsekvens är brand och explosion. I och med att anläggningen är lokaliserad med ett avstånd till omfattande bebyggelse bedöms inte konsekvenser påverka allmänheten mer är på så sätt att rök från en brand sprids.

Konsekvenserna av en brand bedöms vara att rökgaser sprids i vindriktningen och påverkar människor som befinner sig där. Röken bedöms inte vara mer giftig eller hälsofarlig än vad rök från en brand generellt är, utan den är hälsofarlig och personer, särskilt astmatiker och andra med lungbesvär, ska undvika att inandas den.

Konsekvenserna av en explosion på anläggningen bedöms gälla främst den egna verksamheten och personer som vistas där. En explosion kan uppstå då brännbara gaser eller vätskor blandar sig med syret i luften och sedan antänds. Tryckvågen från en explosion kan få byggnadsdelar att kollapsa och personer som vistas där att skadas av tryckvågen eller bli klämda av rasmassor.

Sannolikheten för en explosion som får effekter utanför anläggningen har bedömts som små.

color-red

OBS:

Röken från en brand på Tekniska Verkens anläggning på Åby-Kallerstad är hälsoskadlig. Personer i närområdet bör därför lämna området eller söka skydd inomhus med stängda fönster och avstängd ventilation.

Varning till allmänheten vid olycka på Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad

Vid en händelse på Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad varnas och informeras allmänheten vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-yellow

När du hör signalen gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i rök eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad har inte denna möjlighet och kommer vid behov samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV.

Räddningstjänsten Östra Götalands planering för räddningsinsatser på Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap. Förutom de resurser som finns inom Räddningstjänsten Östra Götalands organisation finns direkt operativ samverkan med räddningstjänsterna i Östergötland, vilka hanteras från räddningscentralen på Lambohov.

För olyckor som kan inträffa på Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsstöd med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsstödet syftar till att underlätta och stödja räddningspersonalen i syfte att på ett effektivt sätt kunna begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid en brand i biogas/metan kommer Räddningstjänsten att begränsa konsekvenserna av branden genom att aktivera nödstopp samt kyla värmeutsatta delar.

Vid en explosion på anläggningen kommer Räddningstjänsten att i samverkan med deras personal säkerställa att inte fler explosioner äger rum. Om byggnadsdelar kollapsat kommer arbetet att inrikta sig på att söka efter personer. Räddningstjänsten kommer att samverka med experter i hållfastighet för att på ett så säkert sätt som möjligt söka igenom rasmassorna. Resurser för att göra tunga lyft och övrig nödvändig utrustning kommer att larmas som specialenheter från Räddningstjänsten eller rekvireras från företag i regionen. För att eftersöka saknade personer har Polismyndigheten hundar speciellt utbildade på att söka efter människor.

Utöver dessa lokala och regionala samverkansparter har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Tillsynsmyndigheternas arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på en nära samverkan.

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Seveso-regelverket och tillsynen utförs av Länsstyrelsen. I tillsynen deltar företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten. För information om den senast utförda tillsynen eller planerade tillsyner på Tekniska Verkens Biogasanläggning Åby-Kallerstad, se Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland eller kontakta dem på 010-223 50 00.

Utöver denna tillsyn utför Räddningstjänsten tillsyn utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En särskild paragraf (2 kap. 4§) i denna lag ställer mer långtgående krav på företag som bedömts bedriva verksamhet där en olycka skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Samtliga företag som omfattas av den så kallade Sevesolagen omfattas också av denna paragraf och benämns som farliga verksamheter. Med stöd av denna lag för Räddningstjänsten Östra Götaland dialog med verksamhetsutövaren om vilken beredskap verksamheten bör hålla inför en eventuell olycka.

Övningar

I Sevesolagstiftningen finns krav på att verksamheter som omfattas av den högre kravnivån och räddningstjänsten ska samöva minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland anser att övningar, både samövningar och enskilda inom verksamheten, är mycket relevanta för att pröva och säkerställa att en olycka kan hanteras på ett tillfredställande sätt.  Räddningstjänsten har därför upprättat en övningsplan som inte bara omfattar sevesoverksamheter på högre kravnivån, utan också verksamheter på den lägre kravnivån samt de verksamheter som enbart omfattas av Lagen om Skydd mot Olyckor 2 kap. 4§ är också inkluderade. Denna plan innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast, samt när nästa övning ska ske. Övningar kommer att hållas regelbundet med Tekniska Verken för att identifiera brister i beredskapen, insatsplaner och räddningstjänstens förmåga i syfte att utveckla säkerhetshöjande åtgärder.

color-grey

Ytterligare information

 • Sevesolagstiftningen, se MSB:s webbsida
 • Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Länsstyrelsen på 010-223 50 00 eller Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats på Saab vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Denna information finns också i PDF-format. Kontakta oss om du vill ha ett exemplar: info@rtog.se