Svevia bergtäkter, Klinga

Informationen senast uppdaterad 2019-10-01

Bakgrund

Svevia AB bedriver sådan verksamhet på två bergtäkter att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. De två bergtäkterna benämnda Aska och Klinga som är lokaliserade i Linköpings respektive Norrköpings kommun omfattas av den lägre kravnivån.

Kontaktuppgifter

Svevia AB
Adress: Box 4018, 171 04 Stockholm (huvudkontor)
Bergtäkternas lokalisation; Aska S:10 (Aska), Borg 16:2 och Borg 17:6 (Klinga)
Kontaktpersoner: Lennart Lindberg
Tel: 072-558 96 28
E-post: lennart.lindberg@svevia.se

Karta över Norrköping, som visar var Svevias bergtäkt Klinga ligger.
Svevias bergtäkt sydväst om Norrköping.

Verksamhet och farliga ämnen

På Svevias bergtäkter består verksamheten av avtäckning, borrning, sprängning, krossning, sortering, upplagshantering av bergmaterial samt transporter till och från täkten. Under perioder sker asfaltstillverkning inom området. Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor.

De två bergtäkterna Aska och Klinga omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå på grund av att deras hantering av sprängämnen (ammoniumbaserade), som är explosiva, överstiger 10 ton vid ett och samma sprängtillfälle. Sprängmedlen förvars inte på anläggningarna utan anländer med lastbil vid sprängtillfällena.

Förutom sprängämnen hanteras också drivmedel samt oljor i olika former.

Sprängämnen

Sprängämnen som är baserade på ammoniumnitrat, kallade tekniska nitrat, är mycket oxiderande och kan resultera i en explosion. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart eller organiskt material kan orsaka brand.

För att reducera risken för okontrollerad explosion består sprängmedlet av olika komponenter som var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen på bergtäkten, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet ”aktiveras” till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag. Inga sprängmedel förvaras således på anläggningarna mellan sprängningstillfällena.

Olika oljor

De olika oljor som Svevia använder är av olika tjocklek och egenskaper, allt från lättare dieseloljor till oljor för smörjning och framställning av asfalt. Oljor utvunna ur petroleumprodukter är oftast brandfarliga, men svåra att antända. Många av de tjockare oljorna, såsom eldningsolja är cancerframkallande och vid förtäring kan det vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Små mängder olja räcker för att förorena dricksvatten, en deciliter eldningsolja räcker till att förorena tiotusen kubikmeter vatten. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador, framförallt för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön.

Risker vid verksamheten på Svevias bergtäkter

Svevias bergtäkter med sprängningar på över 10 ton började omfattas av Sevesolagstiftningen när förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor reviderades och trädde i kraft 1 juni 2015. De risker som Svevia har identifierat redovisas nedan.

En olycka i samband med transport, hantering eller sprängarbeten med sprängämnena kan leda till en oavsiktlig kraftig explosion. Vid en sådan oavsiktlig detonering kan stötvåg och stenkast orsaka personskador och materiella skador inom ett stort avstånd från platsen för sprängning. Risken för explosion har bedömts som liten eftersom de olika beståndsdelarna i sprängämnet blandas strax innan sprängning och att det mellan sprängtillfällena inte hanteras någon explosiv vara på området. Täkterna och dess omedelbara närhet utryms innan varje sprängning. Verksamhetens yttre gräns (verksamhetsområdet) utgör ett maximalt skyddsområde där tillträde för allmänheten inte tillåts i samband med sprängning.

Ett läckage av sprängämne i samband med transport eller hantering av produkter vid laddning och sprängning kan orsaka negativa följder på mark och ytvatten på grund av sprängmedlens höga innehåll av kväve. I samband med att man pumpar ned sprängmedlet i borrhålet kan det förekomma spill om man är oförsiktig när laddslangen flyttas från hål till hål. Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som genomskär borrhålen. Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Ett utsläpp i recipienten (bäck eller dike) kan orsaka direkt skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

color-red

OBS!

En oavsiktlig explosion på någon av de två bergtäkterna kan leda till tryckvåg och stenkast som kan leda till att människor skadas eller omkommer. Vid explosion eller fara för sådan ska personer i närheten om möjligt skyndsamt lämna området alternativt vid tidsbrist söka skydd inomhus med stängda fönster.

Varning till allmänheten vid olycka på Svevias bergtäkter

Vid en händelse på bergtäkterna varnas allmänheten och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio och TV och dels av sirener för utomhusvarning. Det kan även kombineras med ett textat varningsmeddelande (sms) till de telefoner som är registrerade i det drabbade området.  Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-red

När du hör signalen, gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler som omfattas av systemet. Det kan också kompletteras med ett omedelbart utskick av varningsmeddelande i textformat till de telefoner som är registrerade i området.  Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i rök eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Svevias bergtäkter har inte denna möjlighet och kommer vid behov samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV.

Räddningstjänsten Östra Götalands plan för räddningsinsatser på Svevias bergtäkter

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap. Förutom de resurser som finns inom Räddningstjänsten Östra Götalands organisation finns direkt operativ samverkan med räddningstjänsterna i Östergötland, vilka hanteras från räddningscentralen på Lambohov.

För olyckor som kan inträffa på Svevia har Räddningstjänsten Östra Götaland information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplaner som syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten kommer att upprättas när verksamhetens handlingsprogram och riskanalys är färdigställd.

Vid en olycka på Svevias bergtäkter kommer Räddningstjänsten att upprätta en samverkan med relevanta funktioner på verksamheten för att på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt begränsa skadan och återställa situationen till ett statiskt och säkert läge. Räddningstjänsten kommer att använda dokumentation och annat beslutsstöd för att fatta korrekta beslut och har även möjlighet att upprätta en stab med personer som analyserar risker och handlingsalternativ.

Vid en oavsiktlig explosion på någon av Svevias bergtäkter kommer Räddningstjänsten att i samverkan med deras personal och deras entreprenörer som utför sprängningarna säkerställa att inte fler explosioner äger rum. Därefter kommer arbetet att inrikta sig på att söka efter personer, spärra av samt evakuera anläggningen. Räddningstjänsten kommer att samverka med experter i hållfastighet för att på ett så säkert sätt som möjligt söka igenom rasmassorna. Resurser för att göra tunga lyft och övrig nödvändig utrustning kommer att larmas som specialenheter från Räddningstjänsten eller rekvireras från företag i regionen. För att eftersöka saknade personer har Polismyndigheten hundar speciellt utbildade på att söka efter människor.

Utöver dessa lokala och regionala samverkansparter har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Vid läckage av explosivämnen med högt kväveinnehåll kommer Räddningstjänsten att försöka begränsa spridningen av ämnet med fokus på att förhindra att det når recipient. Samverkan kommer att ske med de lokala miljökontoren i Linköping respektive Linköping för att säkerställa att konsekvenserna minimeras.

Om ett läckage av olja inträffar kommer Räddningstjänsten att begränsa omfattning och spridning av läckage med absorbenter och länsor, samt i samverkan med verksamheten och kommunernas miljökontor vidta lämpliga åtgärder för att reducera miljöpåverkan.

Räddningstjänstens arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Svevias bergtäkter

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på ett nära samarbete. 

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och tillsynen utförs av Länsstyrelsen. I tillsynen deltar företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten. För information om den senast utförda tillsynen eller planerade tillsyner på Svevias bergtäkter, se Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland eller kontakta dem på 010-223 50 00.

Utöver denna tillsyn utför Räddningstjänsten tillsyn utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En särskild paragraf (2 kap. 4§) i denna lag ställer mer långtgående krav på företag som bedömts bedriva verksamhet där en olycka skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Samtliga företag som omfattas av den så kallade Sevesolagen omfattas också av denna paragraf och benämns som farliga verksamheter. Med stöd av denna lag för Räddningstjänsten Östra Götaland en dialog med verksamhetsutövaren om vilken beredskap verksamheten bör hålla inför en eventuell olycka.

Övningar

I Sevesolagstiftningen finns krav på att verksamheter som omfattas av den högre kravnivån och räddningstjänsten ska samöva minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland anser att övningar, både samövningar och enskilda inom verksamheten, är mycket relevanta för att pröva och säkerställa att en olycka kan hanteras på ett tillfredställande sätt.  Räddningstjänsten har därför upprättat en övningsplan som inte bara omfattar sevesoverksamheter på högre kravnivån, utan också verksamheter på den lägre kravnivån samt de verksamheter som enbart omfattas av Lagen om Skydd mot Olyckor 2 kap. 4§ är också inkluderade. Denna plan innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast, samt när nästa övning ska ske. Övningar kommer att hållas regelbundet med Svevia för att identifiera brister i beredskapen, insatsplaner och räddningstjänstens förmåga i syfte att utveckla säkerhetshöjande åtgärder.

color-grey

Ytterligare information

 • Sevesolagstiftningen, se MSB:s webbsida
 • Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Länsstyrelsen på 010-223 50 00 eller Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats på Svevias bergtäkter vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.