Wibax Logistics AB

Informationen senast uppdaterad 2019-10-01

Bakgrund

Wibax Logistics AB (nedan förkortat Wibax) bedriver sådan verksamhet på deras anläggning att de omfattas av 2 kap. 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (nedan förkortat LSO). De klassificeras alltså som en farlig verksamhet av Länsstyrelsen, vilket innebär att deras verksamhet kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Enligt lagstiftningen är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning analysera riskerna och hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Kontaktuppgifter

Wibax Logistics AB
Adress: Blixholmsvägen 17, Norrköping
Kontaktperson: Bo Westerlund, säkerhetsansvarig
Tel: 0911-250 200
E-post: bo.westerlund@wibax.com

Karta över Norrköping, som visar var Wibax ligger.
Wibax lokalisation på Blixholmsvägen i Norrköping.

Verksamhet och farliga ämnen

Wibax verksamhet består av terminalverksamhet av främst syror och baser samt tallolja. Kemikalierna ankommer med båt och lossas över till cisterner utomhus.  Totala mängden av lagringsvolymen i cisternerna uppgår till 32 000 m3, där den största cisternen innehållandes natriumhydroxid är på 12 000 m3. Från cisternerna sker sedan lastning till tankbil som transporterar produkten till kund. Merparten av cisternområdet är invallat och för de cisternerna som återfinns utanför invallningen är dubbelmantalade för att undvika läckage. På det sättet reduceras risken för större läckage utanför verksamhetsområdet.

Wibax omfattas av 2 kap. 4§ av LSO på grund av att de hanterar stora mängder av svavelsyra och natriumhydroxid som klassificeras som strakt frätande.

Natriumhydroxid
Natriumhydroxid är en stark bas som orsakar allvarliga frätskador vid kontakt med hud eller ögon. På grund av ämnets frätande egenskaper finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen med stark värmeutveckling som följd. Likaså vid neutralisation eller utspädning kan det frätande ämnet stänka kraftigt p.g.a. den värme som uppstår. Vid utsläpp till vattendrag orsakas akut toxicitet då pH-värdet höjs kraftigt runt utsläppspunkten.

Svavelsyra
Svavelsyra är en stark syra som orsakar allvarliga frätskador vid kontakt med hud eller ögon. På grund av ämnets frätande egenskaper finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen med stark värmeutveckling som följd. Svavelsyra reagerar med metaller och kan bilda brandfarlig vätgas. Vid stora utsläpp i saltvatten bildas gasmoln av väteklorid. Utsläpp till vattendrag orsakar också akut toxicitet då pH-värdet sänks kraftigt runt utsläppspunkten.

Risker vid verksamheten på Wibax Logistics AB

Wibax har analyserat riskerna vid anläggningen och funnit att ett läckage av ett läckage av svavelsyra eller natriumhydroxid.  Ett större läckage av svavelsyra eller natriumhydroxid kan ske på rörledning, vid lossning av båt, eller vid lagertank. Det finns också en risk för utsläpp vid lastning till tankbil.

 • Om ett läckage sker vid lossning av båt riskerar det att leda till utsläpp i hamnområdet och Motala ström med skador på det marina livet i närområdet. Gasmoln av väteklorid riskerar också att bildas.
 • Vid läckage på rörledning riskerar svavelsyra eller natriumhydroxid riskerar det att leda till att tungmetaller och föroreningar i marken vid läckaget frigörs och orsakar allvarliga skador på miljön.
 • Vid ett större läckage från cistern eller i värsta fall ett cisternbrott kan stora mängder svavelsyra eller natriumhydroxid under ett kort tidsförlopp rinna ut. Personer i närheten riskerar att drabbas av direktkontakt av svavelsyra eller natriumhydroxid samtidigt som vätgas kan bildas vid kontakt med metaller. Hela cisternområdet är dock invallat alternativt är cisterner dubbelmantlade varför vidare spridning stoppas.
 • Vid läckage under lastning av tankbil riskerar personal som arbetar med lastningen att få direktkontakt med svavelsyra eller natriumhydroxid.
color-red

OBS!

Ett läckage av natriumhydroxid eller svavelsyra kan orsaka allvarliga skador på miljön. Människor som kommer i direktkontakt med svavelsyra eller natriumhydroxid riskerar att få allvarliga frätskador.

Personer i närheten bör vid en olycka undvika att vistas i området. Vid kontakt med svavelsyra eller natriumhydroxid ska kontaminerade kläder tas av och rikligt med vatten spolas i minst 15 minuter.

Varning till allmänheten vid olycka på Wibax Logistics AB

Vid en händelse på Wibax aktiveras ett lokalt larm som hörs på anläggningen. Allmänheten varnas och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-yellow

När du hör signalen gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och Tv-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Wibax har inte denna möjlighet och kommer att samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV, vid behov redan under larmfasen.

Räddningstjänsten Östra Götalands planering för räddningsinsatser på Wibax Logistics AB

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap. Förutom de resurser som finns inom Räddningstjänsten Östra Götalands organisation finns direkt operativ samverkan med räddningstjänsterna i Östergötland, vilka hanteras från räddningscentralen på Lambohov.

För olyckor som kan inträffa på Wibax har Räddningstjänsten Östra Götaland information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsstödet syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid ett läckage av svavelsyra eller natriumhydroxid kommer Räddningstjänsten i första hand att rädda personer i omedelbar fara, därefter begränsa skadan och omgivningspåverkan. Detta kommer att ske genom att säkerställa att personer i riskområden sätts i säkerhet. Samtidigt kommer räddningstjänsten att utföra livräddande personsanering på människor som varit utsatta för kontaminering, utföra akut sjukvård och varna personer i hotade områden. I andra hand kommer Räddningstjänsten i samverkan med verksamheten, om det inte redan är utfört, för att stoppa eller begränsa utflödet av ämnet och i nödvändig omfattning normalisera situationen. För miljö som blivit kontaminerad kommer utspädning med vatten eller neutralisation att övervägas. Prioriteringar och beslut fattas utifrån förutsättningarna givna vid den aktuella händelsen och syftar till att avhjälpa skador på liv, hälsa och miljö för att begränsa påverkan. Räddningstjänsten Östra Götaland har utrustning och kompetens för att arbeta i miljöer med mycket höga koncentrationer av frätande ämnen. Speciell utrustning finns även för sanering av skadade personer.

Utöver verksamheten samt de lokala och regionala samverkansparter som finns har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Tillsynsmyndigheternas arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Wibax Logistics AB

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och/eller 2 kap. 4§ LSO ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på ett nära samarbete. 

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten utför tillsyn över LSO, både avseende 2. Kap 4§ om åtgärder för farliga verksamheter och 2 kap. 2§ om skäligt brandskydd. Räddningstjänsten utfärdar också tillstånd och utför tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Många av de farliga verksamheterna hanterar brandfarlig vara eller har risker som initieras eller påverkas av en brand, varför samordnad hantering enligt de olika lagdelarna är viktigt för att få ett verksamt förebyggande och begränsande skydd. Att tillsynen samordnas med de verksamheter som också omfattas av sevesolagstiftningen, där Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet, är väsentligt eftersom de har många delar gemensamt.

LSO 2 kap 4§  ställer mer långtgående krav på företag i att begränsa konsekvenserna av en olycka som skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det innefattar att de ska;

 • analysera riskerna vid verksamheten
 • begränsa konsekvenserna av riskerna genom att ha en beredskap. Det kan vara t.ex. tekniska skyddssystem såsom sprinkler, detektorer, invallningar etc., men det kan också vara personella resurser i form av att personer med särskild kompetens finns i jour eller insatspersonal.
 • ha varningssystem för de som kan bli berörda
 • informera myndigheter när en olycka har hänt

 

Övningar

I allmänna råden till LSO finns krav på att farliga verksamheter ska samöva med Räddningstjänsten minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland anser att övningar, både samövningar och enskilda inom verksamheten, är mycket relevanta för att pröva och säkerställa att en olycka kan hanteras på ett tillfredställande sätt.  Räddningstjänsten har därför upprättat en övningsplan för samtliga farliga verksamheter. Denna plan innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast, samt när nästa övning ska ske. Övningar hålls regelbundet med Wibax för att identifiera brister i beredskapen, insatsplaner och räddningstjänstens förmåga samt för att utveckla säkerhetshöjande åtgärder.

color-grey

Ytterligare information:

 • Lagen om skydd mot olyckor, se MSB:s webbsida
 • Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Denna information finns också i PDF-format. Kontakta oss om du vill ha ett exemplar: info@rtog.se.