Norrköpings Hamn AB – Pampusterminalen

Informationen senast uppdaterad 2021-06-01

Bakgrund

Norrköpings Hamn AB bedriver sådan verksamhet i den hamnanläggning som benämns som Pampusterminalen att de omfattas av 2 kap. 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (nedan förkortat LSO). De klassificeras alltså som en farlig verksamhet av Länsstyrelsen, vilket innebär att deras verksamhet kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Enligt lagstiftningen är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning analysera riskerna och hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Kontaktuppgifter

Norrköpings Hamn AB – Pampusterminalen
Adress: Oceangatan, Norrköping
Kontaktperson: Säkerhetsansvarig
Tel: 011 – 25 06 00
E-post: info@nhs.se

Karta över Norrköping, som visar var Pampusterminalen ligger.
Norrköpings hamn - Pampusterminalen.

Verksamhet och farliga ämnen

Verksamheten i Pampusterminalen består av terminalverksamhet med både container, lös materialhantering, samt så kallad RoRo-hantering där lossning och lastning sker genom att transportfordon kör upp direkt på fartyget. En del av hamnverksamheten är hantering av tekniskt ammoniumnitrat som transporteras till verksamheten och mellanlagras för vidare transport ut med båt. Denna hantering sker i magasin avsedda för ändamålet och med särskilda rutiner avseende risken för kontaminering och brand.

En annan del är hanteringen av farligt gods i container. Farligt gods är samlingsbegreppet för hantering av olika farliga ämnen under transport, inkluderat samtliga transportsätt väg, järnväg och båt. En olycka kan innebära risk för exempelvis giftiga, miljöfarliga, brandfarliga eller frätande ämnen. Hanteringen av containrar med farligt gods sker dock på ett sådant sätt att risken för olycka reduceras och att det finns bra möjligheter att begränsa olyckans utbredning och konsekvenser.

Norrköpings Hamn AB–Pampusterminalen omfattas av 2 kap. 4§ av LSO på grund av att de hanterar farligt gods, vilket vid felaktig hantering eller en olycka kan innebär en risk för explosion eller utveckling av nitrösa gaser (giftiga).

Farligt gods
Farligt gods är samlingsbegreppet för hantering av olika farliga ämnen under transport, inkluderat samtliga transportsätt väg, järnväg, båt och flyg. Det innebär att alla typer av farlighetskategorier där en olycka kan innebära risk för exempelvis, giftiga, miljöfarliga, brandfarliga eller frätande ämnen. Dessa ämnen kan också vara i olika former, där gaser innebär en snabb spridning medan fasta ämnen är lättare att begränsa avseende spridning.

Tekniskt ammoniumnitrat
Sprängverkan av en explosion i lager av ammoniumnitrat kommer påverka främst närområdet. En explosion kommer medföra att nitrösa gaser avges, som i direkt närhet är giftiga men som succesivt späds ut till en ohälsosam, men inte giftig blandning med luft. Ammoniumnitrat har mycket liten benägenhet att explodera och lagring sker på ett sätt så att en eventuell detonation inte skall fortplanta sig till övrig produkt.

Risker vid verksamheten i Norrköpings hamn – Pampusterminalen

Norrköpings Hamn AB har analyserat riskerna vid anläggningen och funnit att en brand med ammoniumnitrat med efterföljande utveckling av nitrösa gaser utgör störst risk.  Ett sådant scenario bedöms riskmässigt inträffa under transport till eller från magasin.  Vid utveckling av brand kommer denna (efter riskbedömning) att försöka släckas snabbt för att stoppa utveckling av nitrösa gaser.  Aktuella lagringsmagasin är byggda i ej brännbara material, vilket gör risk för brandväldigt liten och medför att risken för en större tryckuppbyggnad med en explosion som följd är reducerad till en väldigt låg nivå.

color-red

OBS!

En uppvärmning (vid brand) eller sönderdelning av ammoniumnitrat riskerar att leda till att mycket giftiga nitrösa gaser (kväveoxider) bildas. Dessa gaser är gula eller rödbruna till färgen och har en skarp och stickande lukt. Inandning av dessa nitrösa gaser kan medföra irritation, hosta och andnöd samt orsaka lungödem.

En fuktad trasa att andas genom ger visst skydd eftersom vattnet i trasan tar upp gaserna.

Personer i närområdet bör lämna området eller söka skydd inomhus med stängda fönster och avstängd ventilation.

Varning till allmänheten vid olycka på Norrköpings hamn – Pampusterminalen

Vid en händelse på Combiterminalen aktiveras ett lokalt larm som hörs på anläggningen. Allmänheten varnas och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-yellow

När du hör signalen gör följande:

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och Tv-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
color-red

Om du hamnar i gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Kemtrans har inte denna möjlighet och kommer att samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV, vid behov redan under larmfasen.

Räddningstjänsten Östra Götalands planering för räddningsinsatser på Norrköpings hamn – Pampusterminalen

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap. Förutom de resurser som finns inom Räddningstjänsten Östra Götalands organisation finns direkt operativ samverkan med räddningstjänsterna i Östergötland, vilka hanteras från räddningscentralen på Lambohov.

För olyckor som kan inträffa i Pampusterminalen har Räddningstjänsten Östra Götaland information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsstödet syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid en spridning av giftiga nitrösa gaser till följd av en brand eller sönderdelning av ammoniumnitrat i Pampusterminalen kommer Räddningstjänsten i första hand att rädda personer i omedelbar fara, därefter begränsa skadan och omgivningspåverkan. Detta kommer att ske genom att utrymma personer i riskområdet, utföra livräddande personsanering på människor som varit utsatta för höga koncentrationer skadliga ämnen, utföra akut sjukvård och genom att varna personer i hotade områden. Prioriteringar och beslut fattas utifrån förutsättningarna givna vid den aktuella händelsen och syftar till att avhjälpa skador på liv, hälsa och miljö för att begränsa påverkan och normalisera situationen. Räddningstjänsten kommer att kyla med stora mängder vatten för att få ner temperaturen och minska bildandet av nitrösa gaser, samtidigt som spridningen av förorenat släckvatten kommer att försöka begränsas. Räddningstjänsten Östra Götaland har utrustning och kompetens för att arbeta i miljöer med mycket höga koncentrationer av giftiga och frätande ämnen. Speciell utrustning finns även för sanering av skadade personer.

Vid en olycka med farligt gods kommer motsvarande taktik och prioritering som ovan att användas för att i första hand rädda liv, därefter begränsa utsläpp och skador på miljö och egendom.

Utöver verksamheten samt de lokala och regionala samverkansparter som finns har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Tillsynsmyndigheternas arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Norrköpings hamn – Pampusterminalen

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och/eller 2 kap. 4§ LSO ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på ett nära samarbete. 

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten utför tillsyn över LSO, både avseende 2. Kap 4§ om åtgärder för farliga verksamheter och 2 kap. 2§ om skäligt brandskydd. Räddningstjänsten utfärdar också tillstånd och utför tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Många av de farliga verksamheterna hanterar brandfarlig vara eller har risker som initieras eller påverkas av en brand, varför samordnad hantering enligt de olika lagdelarna är viktigt för att få ett verksamt förebyggande och begränsande skydd. Att tillsynen samordnas med de verksamheter som också omfattas av sevesolagstiftningen, där Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet, är väsentligt eftersom de har många delar gemensamt.

LSO 2 kap 4§  ställer mer långtgående krav på företag i att begränsa konsekvenserna av en olycka som skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det innefattar att de ska;

 • analysera riskerna vid verksamheten
 • begränsa konsekvenserna av riskerna genom att ha en beredskap. Det kan vara t.ex. tekniska skyddssystem såsom sprinkler, detektorer, invallningar etc., men det kan också vara personella resurser i form av att personer med särskild kompetens finns i jour eller insatspersonal.
 • ha varningssystem för de som kan bli berörda
 • informera myndigheter när en olycka har hänt

Övningar

I allmänna råden till LSO finns krav på att farliga verksamheter ska samöva med Räddningstjänsten minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland anser att övningar, både samövningar och enskilda inom verksamheten, är mycket relevanta för att pröva och säkerställa att en olycka kan hanteras på ett tillfredställande sätt.  Räddningstjänsten har därför upprättat en övningsplan för samtliga farliga verksamheter. Denna plan innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast, samt när nästa övning ska ske. Övningar hålls regelbundet med Norrköpings Hamn – Combiterminalen  för att identifiera brister i beredskapen, insatsplaner och räddningstjänstens förmåga samt för att utveckla säkerhetshöjande åtgärder.

color-grey

Ytterligare information:

 • Lagen om skydd mot olyckor, se MSB:s webbsida
 • Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Denna information finns också i PDF-format. Kontakta oss om du vill ha ett exemplar: info@rtog.se.