Lantmännen Foder, Kimstad

Informationen senast uppdaterad 2019-10-01

Bakgrund

Svenska Lantmännen Foder, Kimstad (nedan kallat enbart Lantmännen) bedriver sådan verksamhet på deras anläggning i Kimstad att de omfattas av 2 kap. 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). De klassificeras alltså som en farlig verksamhet av Länsstyrelsen, vilket innebär att deras verksamhet kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Enligt lagstiftningen är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning analysera riskerna och hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Kontaktuppgifter

Lantmännen Foder Kimstad
Adress: Askvägen 5, Kimstad
Kontaktperson: Driftchef
Tel: Växel 010 – 556 00 00

Karta över Kimstad, med området där Lantmännen Foder ligger är markerat.
Lantmännens lokalisation i Kimstad.

Verksamhet och farliga ämnen

Lantmännens verksamhet består av produktion av mineralfoder, djurhälsoprodukter, specialfoder och annat foder för djur. Det innebär en hantering av råvaror i fast, flytande och pellets form, som blandas enligt olika recept för att sedan lagras i väntan på transport till försäljningsställen. All transport till och från anläggningen sker med lastbil. Blandningen av produkter innebär inga reaktioner, utan endast spädning av koncentration.

Lantmännen Foder i Kimstad, omfattas av 2 kap. 4§ av LSO på grund av att de hanterar stora sammantagna mängder ämnen som klassificeras som giftiga eller miljöfarliga. Antalet ämnen som är giftiga uppgår till cirka 15 stycken medan hanteringen av de ämnen som klassificeras som miljöfarliga innefattar cirka 65 stycken. Dessa ämnen hanteras i koncentrerad form, mer utspädda i färdiga foderprodukter kvarstår inte deras farliga egenskaper.

Giftiga ämnen

De ämnen som Lantmännen hanterar och som kategoriseras som giftiga är nästan samtliga i fast form. Vid förtäring eller hudkontakt är dessa ämnen skadliga och till och med dödliga. Men då de hanteras i fast form är den stora risken att dessa ämnen vid brand eller upphettning bildar mycket giftiga gaser som är väldigt skadliga eller till och med dödliga vid inandning.

Miljöfarliga ämnen

De ämnen som Lantmännen hanterar och som kategoriseras som miljöfarliga är nästan samtliga i fast form. Dessa är mycket giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Eftersom de hanteras i fast form är spridningen vid ett läckage troligtvis inte så snabb eller omfattande, utan den stora risken är om dessa ämnen involveras i en brand där de sprids med eventuellt släckvatten eller att ett läckage blandas med vätska.

Risker vid verksamheten på Lantmännen Foder, Kimstad

Lantmännen har analyserat riskerna vid anläggningen i Kimstad och funnit att tre scenarier utgör den största risken för en allvarlig kemikalieolycka, läckage, brand och explosion.

Det mest sannolika läckaget inträffar vid lastning eller lossning. Ett sådant läckage bedöms bli begränsat eftersom läckaget troligtvis sker på en förpackning om maximalt 1000 kg fast ämne. Om ett läckage av miljögiftiga ämnen ändå når Motala ström bedöms det resultera i allvarliga, men lokalt begränsade skador på djur- och växtliv. Sannolikheten för större läckage bedöms som små.

En större brand är det scenario som bedöms utgöra den största risken och ge de allvarligaste konsekvenserna för personer och miljö i närområdet. Om de giftiga och miljöfarliga kemikalier som Lantmännen Foder hanterar involveras i en brand och hettas upp avges giftiga gaser. På grund av det stora antalet kemikalier som kan ingå i en brand går det inte att på förväg exakt veta vilka ämnen som kommer att finnas i brandröken. Det förorenade släckvattnet från bekämpningen av en sådan brand är giftigt för människa och miljö, varför det måste säkerställas att spridningen av detta släckvatten begränsas. Skulle det nå Motala Ström leder det till stora skador på djur- och växtliv.

En explosion är en risk i de miljöer på Lantmännens anläggning där brännbart damm förekommer. Om dammet blandas i rätt proportion med luft kan en explosiv blandning uppstå. Antändningskällor i form av maskiner, elkontakter eller statiska urladdningar kan då antända blandningen och resultera i en explosion. En sådan explosion bedöms ge skador på främst personer inom anläggningen. Sannolikheten för en dammexplosion bedöms som små.

color-red

OBS!

Om giftiga och/eller miljöfarliga ämnen involveras i en brand på Lantmännen Foder kan de avge giftiga gaser. Förorenat släckvatten från branden är giftigt för människa och miljö.

Personer som vistas i röken bör om möjligt lämna området eller söka skydd inomhus med stängda fönster och avstängd ventilation. Kontakt med förorenat släckvatten bör undvikas.

Varning till allmänheten vid olycka på Lantmännen Foder, Kimstad

Vid en händelse på Lantmännen varnas allmänheten och informeras vid situationer som kan innebära fara för liv. För detta ändamål finns varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av sirener för utomhusvarning och dels av meddelande i radio och TV. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett eventuellt riskområde.

Sirenerna ljuder i 7 sekunder och är tysta i 14 sekunder. Detta skall pågå minst 2 minuter.
color-red

När du hör signalen, gör följande:

 •  Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio och TV.

Så snart som möjligt efter att sirenerna har utlösts ska ett varningsmeddelande gå ut i radio och TV. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler, som omfattas av systemet. Meddelandet ska innehålla följande information:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa och miljö
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig

vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet

color-red

Om du hamnar i rök eller gasmoln:

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan.
 • Gå från vindriktningen.
 • Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Sirenerna för utomhusvarning prövas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Räddningstjänsten Östra Götaland har möjlighet att utlösa VMA både från skadeplatsen och från Räddningscentralen på station Lambohov, Linköping. Dessutom har vissa verksamheter fått tillstånd att själva utlösa VMA för att snabbt kunna varna allmänheten i omgivningen. Lantmännen har inte denna möjlighet och kommer vid behov samverka med Räddningstjänsten Östra Götaland som utlöser VMA och ansvarar för att information går ut i radio och TV.

Räddningstjänsten Östra Götalands plan för räddningsinsatser på Lantmännen Foder, Kimstad

För att kunna ingripa vid olyckor som hotar människors liv och hälsa, egendom och miljö finns totalt 16 räddningsstationer i Räddningstjänsten Östra Götaland, organiserade inom fem kommuner. Av våra dessa är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. Det finns alltid minst 60 utryckande brandmän och 16 befäl i jour och beredskap. För ledning, samordning och samverkan finns dessutom befäl och operatör för inre ledning, en insatschef och en räddningschef i beredskap. Förutom de resurser som finns inom Räddningstjänsten Östra Götalands organisation finns direkt operativ samverkan med räddningstjänsterna i Östergötland, vilka hanteras från räddningscentralen på Lambohov.

För olyckor som kan inträffa på Lantmännen har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsplaner med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplanerna syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

För olyckor som kan inträffa på Lantmännen Foder har Räddningstjänsten Östra Götaland insatsplaner med information om anläggningen och annat förberett ledningsstöd. Insatsplanerna syftar till att underlätta för räddningspersonalen att begränsa följderna av en olycka och att varna och skydda allmänheten.

Vid läckage kommer Räddningstjänsten att begränsa omfattning och spridning av läckage och i samverkan med Norrköpings kommuns Bygg- & Miljöskyddskontor och vidta lämpliga åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Vid en explosion på Lantmännen Foder kommer Räddningstjänsten att i samverkan med Lantmännens personal säkerställa att inte fler explosioner äger rum. Om byggnadsdelar kollapsat kommer arbetet att inriktas på att söka efter personer. Räddningstjänsten kommer att samverka med experter i hållfastighet för att på ett så säkert sätt som möjligt söka igenom rasmassorna. Räddningstjänsten har resurser för att göra tunga lyft och övrig nödvändig utrustning kommer att rekvireras från företag i regionen. För att eftersöka saknade personer har Polismyndigheten hundar speciellt utbildade på att söka efter människor.

Vid en brand på Lantmännen kommer Räddningstjänsten att göra livräddande åtgärder och därefter begränsa skadan och omgivningspåverkan. Detta kommer att ske genom att utrymma personer i riskområdet, utföra livräddande personsanering på människor som varit utsatta för höga koncentrationer skadliga ämnen i brandrök, utföra akut sjukvård och genom att varna personer i hotade områden. Prioriteringar och beslut fattas utifrån förutsättningarna givna vid den aktuella händelsen och syftar till att avhjälpa skador på liv, hälsa och miljö för att begränsa påverkan och normalisera situationen. Eftersom Lantmännen hanteras ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer kommer Räddningstjänsten att göra avvägningar vid släckning för att inte bidra till spridning av giftiga ämnen i onödan genom påförande av släckvatten.  Räddningstjänsten Östra Götaland har utrustning och kompetens för att arbeta i miljöer med mycket höga koncentrationer av giftiga och frätande ämnen. Speciell utrustning finns även för sanering av skadade personer.

Utöver de lokala och regionala samverkansparter som finns har Räddningstjänsten Östra Götaland tillgång till ett nationellt kontaktnät av expertis inom en rad områden som förmedlas genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom MSB kan vi också hjälp få med bedömningar och rekvirering av statliga resurser.

Räddningstjänstens arbete med att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor på Lantmännen Foder, Kimstad

I verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och/eller 2 kap. 4§ LSO ställs långtgående krav på det interna säkerhetsarbetet. Detta medför att Räddningstjänsten Östra Götalands kontakter med dessa verksamheter bygger på en nära samverkan. 

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten utför tillsyn över LSO, både avseende 2. Kap 4§ om åtgärder för farliga verksamheter och 2 kap. 2§ om skäligt brandskydd. Räddningstjänsten utfärdar också tillstånd och utför tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Många av de farliga verksamheterna hanterar brandfarlig vara eller har risker som initieras eller påverkas av en brand, varför samordnad hantering enligt de olika lagdelarna är viktigt för att få ett verksamt förebyggande och begränsande skydd. Att tillsynen samordnas med de verksamheter som också omfattas av sevesolagstiftningen, där Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet, är väsentligt eftersom de har många delar gemensamt.

LSO 2 kap 4§  ställer mer långtgående krav på företag i att begränsa konsekvenserna av en olycka som skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det innefattar att de ska;

 • analysera riskerna vid verksamheten
 • begränsa konsekvenserna av riskerna genom att ha en beredskap. Det kan vara t.ex. tekniska skyddssystem såsom sprinkler, detektorer, invallningar etc., men det kan också vara personella resurser i form av att personer med särskild kompetens finns i jour eller insatspersonal.
 • ha varningssystem för de som kan bli berörda
 • informera myndigheter när en olycka har hänt

Övningar

I allmänna råden till LSO finns krav på att farliga verksamheter ska samöva med Räddningstjänsten minst en gång var tredje år. Räddningstjänsten Östra Götaland anser att övningar, både samövningar och enskilda inom verksamheten, är mycket relevanta för att pröva och säkerställa att en olycka kan hanteras på ett tillfredställande sätt.  Räddningstjänsten har därför upprättat en övningsplan för samtliga farliga verksamheter. Denna plan innehåller tidpunkter för när och hur verksamheten övades senast, samt när nästa övning ska ske. Övningar ska hållas regelbundet med Lantmännen för att identifiera brister i beredskapen, insatsplaner och räddningstjänstens förmåga samt för att utveckla säkerhetshöjande åtgärder.

color-grey

Ytterligare information

 • Lagen om skydd mot olyckor, se MSB:s webbsida
 • Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Om verksamheten och anläggningen, se kontaktuppgifter för verksamheten ovan.
 • Det finns också mer information gällande Räddningstjänstens förebyggande arbete, resurser och förmåga avseende en räddningsinsats vid förfrågan på telefonnummer 010-480 40 00.
 • Denna information finns också i PDF-format. Kontakta oss om du vill ha ett exemplar: info@rtog.se.